dapy.c#860yy_reduce_print (yytype_int16 *yysspYYSTYPE *yyvsp, int yyruleDAPparsestateparsestate)
#873                       &(yyvsp[(yyi + 1) - (yynrhs)])
#882    yy_reduce_print (yysspyyvspRuleparsestate); \
#1195    YYSTYPE *yyvsp;
#1214#define YYPOPSTACK(N)   (yyvsp -= (N), yyssp -= (N))
#1221  yyvsp = yyvs = yyvsa;
#1262                    &yyvs1yysize * sizeof (*yyvsp),
#1295      yyvsp = yyvs + yysize - 1;
#1371  *++yyvsp = yylval;
#1402  yyval = yyvsp[1-yylen];
#1434    {dap_datasetbody(parsestate,(yyvsp[-1]),(yyvsp[-3]));}
#1446    {(yyval)=dap_declarations(parsestate,(yyvsp[-1]),(yyvsp[0]));}
#1452    {(yyval)=dap_makebase(parsestate,(yyvsp[-2]),(yyvsp[-3]),(yyvsp[-1]));}
#1458    {if(((yyval)=dap_makestructure(parsestate,(yyvsp[-2]),(yyvsp[-1]),(yyvsp[-4])))==null) {YYABORT;}}
#1464    {if(((yyval)=dap_makesequence(parsestate,(yyvsp[-1]),(yyvsp[-3])))==null) {YYABORT;}}
#1470    {if(((yyval)=dap_makegrid(parsestate,(yyvsp[-1]),(yyvsp[-6]),(yyvsp[-3])))==null) {YYABORT;}}
#1542    {(yyval)=dap_arraydecls(parsestate,(yyvsp[-1]),(yyvsp[0]));}
#1548    {(yyval)=dap_arraydecl(parsestate,null,(yyvsp[-1]));}
#1554    {(yyval)=dap_arraydecl(parsestate,null,(yyvsp[-1]));}
#1560    {(yyval)=dap_arraydecl(parsestate,(yyvsp[-3]),(yyvsp[-1]));}
#1572    {(yyval)=(yyvsp[0]);}
#1584    {(yyval)=(yyvsp[0]);}
#1590    {dap_attributebody(parsestate,(yyvsp[-1]));}
#1608    {(yyval)=dap_attrlist(parsestate,(yyvsp[-1]),(yyvsp[0]));}
#1620    {(yyval)=dap_attribute(parsestate,(yyvsp[-2]),(yyvsp[-1]),(Object)SCAN_BYTE);}
#1626    {(yyval)=dap_attribute(parsestate,(yyvsp[-2]),(yyvsp[-1]),(Object)SCAN_INT16);}
#1632    {(yyval)=dap_attribute(parsestate,(yyvsp[-2]),(yyvsp[-1]),(Object)SCAN_UINT16);}
#1638    {(yyval)=dap_attribute(parsestate,(yyvsp[-2]),(yyvsp[-1]),(Object)SCAN_INT32);}
#1644    {(yyval)=dap_attribute(parsestate,(yyvsp[-2]),(yyvsp[-1]),(Object)SCAN_UINT32);}
#1650    {(yyval)=dap_attribute(parsestate,(yyvsp[-2]),(yyvsp[-1]),(Object)SCAN_FLOAT32);}
#1656    {(yyval)=dap_attribute(parsestate,(yyvsp[-2]),(yyvsp[-1]),(Object)SCAN_FLOAT64);}
#1662    {(yyval)=dap_attribute(parsestate,(yyvsp[-2]),(yyvsp[-1]),(Object)SCAN_STRING);}
#1668    {(yyval)=dap_attribute(parsestate,(yyvsp[-2]),(yyvsp[-1]),(Object)SCAN_URL);}
#1674    {(yyval)=dap_attrset(parsestate,(yyvsp[-3]),(yyvsp[-1]));}
#1686    {(yyval)=dap_attrvalue(parsestate,null,(yyvsp[0]),(Object)SCAN_BYTE);}
#1692    {(yyval)=dap_attrvalue(parsestate,(yyvsp[-2]),(yyvsp[0]),(Object)SCAN_BYTE);}
#1698    {(yyval)=dap_attrvalue(parsestate,null,(yyvsp[0]),(Object)SCAN_INT16);}
#1704    {(yyval)=dap_attrvalue(parsestate,(yyvsp[-2]),(yyvsp[0]),(Object)SCAN_INT16);}
#1710    {(yyval)=dap_attrvalue(parsestate,null,(yyvsp[0]),(Object)SCAN_UINT16);}
#1716    {(yyval)=dap_attrvalue(parsestate,(yyvsp[-2]),(yyvsp[0]),(Object)SCAN_UINT16);}
#1722    {(yyval)=dap_attrvalue(parsestate,null,(yyvsp[0]),(Object)SCAN_INT32);}
#1728    {(yyval)=dap_attrvalue(parsestate,(yyvsp[-2]),(yyvsp[0]),(Object)SCAN_INT32);}
#1734    {(yyval)=dap_attrvalue(parsestate,null,(yyvsp[0]),(Object)SCAN_UINT32);}
#1740    {(yyval)=dap_attrvalue(parsestate,(yyvsp[-2]),(yyvsp[0]),(Object)SCAN_UINT32);}
#1746    {(yyval)=dap_attrvalue(parsestate,null,(yyvsp[0]),(Object)SCAN_FLOAT32);}
#1752    {(yyval)=dap_attrvalue(parsestate,(yyvsp[-2]),(yyvsp[0]),(Object)SCAN_FLOAT32);}
#1758    {(yyval)=dap_attrvalue(parsestate,null,(yyvsp[0]),(Object)SCAN_FLOAT64);}
#1764    {(yyval)=dap_attrvalue(parsestate,(yyvsp[-2]),(yyvsp[0]),(Object)SCAN_FLOAT64);}
#1770    {(yyval)=dap_attrvalue(parsestate,null,(yyvsp[0]),(Object)SCAN_STRING);}
#1776    {(yyval)=dap_attrvalue(parsestate,(yyvsp[-2]),(yyvsp[0]),(Object)SCAN_STRING);}
#1782    {(yyval)=dap_attrvalue(parsestate,null,(yyvsp[0]),(Object)SCAN_URL);}
#1788    {(yyval)=dap_attrvalue(parsestate,(yyvsp[-2]),(yyvsp[0]),(Object)SCAN_URL);}
#1794    {(yyval)=(yyvsp[0]);}
#1800    {(yyval)=(yyvsp[0]);}
#1806    {(yyval)=(yyvsp[0]);}
#1812    {(yyval)=(yyvsp[-1]); (yyval)=(yyvsp[0]); (yyval)=null;}
#1818    {dap_errorbody(parsestate,(yyvsp[-5]),(yyvsp[-4]),(yyvsp[-3]),(yyvsp[-2]));}
#1830    {(yyval)=(yyvsp[-1]);}
#1842    {(yyval)=(yyvsp[-1]);}
#1854    {(yyval)=(yyvsp[-1]);}
#1866    {(yyval)=(yyvsp[-1]);}
#1872    {(yyval)=dapdecode(parsestate->lexstate,(yyvsp[0]));}
#2035  *++yyvsp = yyval;
#2172                  yystos[yystate], yyvspparsestate);
#2179  *++yyvsp = yylval;
#2184  YY_SYMBOL_PRINT ("Shifting", yystos[yyn], yyvspyylsp);
#2230                  yystos[*yyssp], yyvspparsestate);
dcetab.c#728yy_reduce_print (yytype_int16 *yysspYYSTYPE *yyvsp, int yyruleDCEparsestateparsestate)
#741                       &(yyvsp[(yyi + 1) - (yynrhs)])
#750    yy_reduce_print (yysspyyvspRuleparsestate); \
#1063    YYSTYPE *yyvsp;
#1082#define YYPOPSTACK(N)   (yyvsp -= (N), yyssp -= (N))
#1089  yyvsp = yyvs = yyvsa;
#1130                    &yyvs1yysize * sizeof (*yyvsp),
#1163      yyvsp = yyvs + yysize - 1;
#1239  *++yyvsp = yylval;
#1270  yyval = yyvsp[1-yylen];
#1278    {projections(parsestate,(yyvsp[0]));}
#1284    {selections(parsestate,(yyvsp[0]));}
#1290    {(yyval)=projectionlist(parsestate,(Object)null,(yyvsp[0]));}
#1296    {(yyval)=projectionlist(parsestate,(yyvsp[-2]),(yyvsp[0]));}
#1302    {(yyval)=projection(parsestate,(yyvsp[0]));}
#1308    {(yyval)=(yyvsp[0]);}
#1314    {(yyval)=function(parsestate,(yyvsp[-2]),null);}
#1320    {(yyval)=function(parsestate,(yyvsp[-3]),(yyvsp[-1]));}
#1326    {(yyval)=segmentlist(parsestate,null,(yyvsp[0]));}
#1332    {(yyval)=segmentlist(parsestate,(yyvsp[-2]),(yyvsp[0]));}
#1338    {(yyval)=segment(parsestate,(yyvsp[0]),null);}
#1344    {(yyval)=segment(parsestate,(yyvsp[-1]),(yyvsp[0]));}
#1350    {(yyval)=rangelist(parsestate,null,(yyvsp[0]));}
#1356    {(yyval)=rangelist(parsestate,(yyvsp[-1]),(yyvsp[0]));}
#1362    {(yyval)=range(parsestate,(yyvsp[-1]),null,null);}
#1368    {(yyval)=range(parsestate,(yyvsp[-3]),null,(yyvsp[-1]));}
#1374    {(yyval)=range(parsestate,(yyvsp[-5]),(yyvsp[-3]),(yyvsp[-1]));}
#1380    {(yyval) = range1(parsestate,(yyvsp[-1]));}
#1386    {(yyval)=clauselist(parsestate,null,(yyvsp[0]));}
#1392    {(yyval)=clauselist(parsestate,(yyvsp[-1]),(yyvsp[0]));}
#1398    {(yyval)=sel_clause(parsestate,1,(yyvsp[-4]),(yyvsp[-3]),(yyvsp[-1]));}
#1404    {(yyval)=sel_clause(parsestate,2,(yyvsp[-2]),(yyvsp[-1]),(yyvsp[0]));}
#1410    {(yyval)=(yyvsp[-1]);}
#1416    {(yyval)=value_list(parsestate,null,(yyvsp[0]));}
#1422    {(yyval)=value_list(parsestate,(yyvsp[-2]),(yyvsp[0]));}
#1428    {(yyval)=value(parsestate,(yyvsp[0]));}
#1434    {(yyval)=value(parsestate,(yyvsp[0]));}
#1440    {(yyval)=value(parsestate,(yyvsp[0]));}
#1446    {(yyval)=constant(parsestate,(yyvsp[0]),SCAN_NUMBERCONST);}
#1452    {(yyval)=constant(parsestate,(yyvsp[0]),SCAN_STRINGCONST);}
#1458    {(yyval)=var(parsestate,(yyvsp[0]));}
#1464    {(yyval)=indexpath(parsestate,null,(yyvsp[0]));}
#1470    {(yyval)=indexpath(parsestate,(yyvsp[-2]),(yyvsp[0]));}
#1476    {(yyval)=indexer(parsestate,(yyvsp[0]),null);}
#1482    {(yyval)=indexer(parsestate,(yyvsp[-1]),(yyvsp[0]));}
#1488    {(yyval)=array_indices(parsestate,null,(yyvsp[0]));}
#1494    {(yyval)=array_indices(parsestate,(yyvsp[-1]),(yyvsp[0]));}
#1500    {(yyval)=function(parsestate,(yyvsp[-2]),null);}
#1506    {(yyval)=function(parsestate,(yyvsp[-3]),(yyvsp[-1]));}
#1512    {(yyval)=arg_list(parsestate,null,(yyvsp[0]));}
#1518    {(yyval)=arg_list(parsestate,(yyvsp[-2]),(yyvsp[0]));}
#1566    {(yyval) = (yyvsp[0]);}
#1572    {(yyval) = checkobject((yyvsp[0]));}
#1578    {(yyval) = checkobject((yyvsp[0]));}
#1584    {(yyval) = checkobject((yyvsp[0]));}
#1609  *++yyvsp = yyval;
#1746                  yystos[yystate], yyvspparsestate);
#1753  *++yyvsp = yylval;
#1758  YY_SYMBOL_PRINT ("Shifting", yystos[yyn], yyvspyylsp);
#1804                  yystos[*yyssp], yyvspparsestate);
ncgentab.c#944yy_reduce_print (YYSTYPE *yyvsp, int yyrule)
#947yy_reduce_print (yyvspyyrule)
#948    YYSTYPE *yyvsp;
#962        &(yyvsp[(yyi + 1) - (yynrhs)])
#971    yy_reduce_print (yyvspRule); \
#1338    YYSTYPE *yyvsp;
#1357#define YYPOPSTACK(N)   (yyvsp -= (N), yyssp -= (N))
#1379  yyvsp = yyvs;
#1414     &yyvs1yysize * sizeof (*yyvsp),
#1447      yyvsp = yyvs + yysize - 1;
#1523  *++yyvsp = yylval;
#1554  yyval = yyvsp[1-yylen];
#1626     if ((yyvsp[(1) - (1)])->is_dim == 1) {
#1628                 (yyvsp[(1) - (1)])->name);
#1630              (yyvsp[(1) - (1)])->is_dim = 1;
#1631      (yyvsp[(1) - (1)])->dnum = ndims;
#1635      dims[ndims].name = (char *) emalloc(strlen((yyvsp[(1) - (1)])->name)+1);
#1636      (void) strcpy(dims[ndims].name, (yyvsp[(1) - (1)])->name);
#1638      dims[ndims].lname = decodify((yyvsp[(1) - (1)])->name);
#1693     if ((yyvsp[(1) - (1)])->is_var == 1) {
#1695                (yyvsp[(1) - (1)])->name);
#1697             (yyvsp[(1) - (1)])->is_var = 1;
#1698     (yyvsp[(1) - (1)])->vnum = nvars;
#1703     vars[nvars].name = (char *) emalloc(strlen((yyvsp[(1) - (1)])->name)+1);
#1704     (void) strcpy(vars[nvars].name, (yyvsp[(1) - (1)])->name);
#1706     vars[nvars].lname = decodify((yyvsp[(1) - (1)])->name);
#1731     if ((yyvsp[(1) - (1)])->is_dim == 1)
#1732        dimnum = (yyvsp[(1) - (1)])->dnum;
#1735        (yyvsp[(1) - (1)])->name);
#1791    { if ((yyvsp[(1) - (1)])->is_var == 1)
#1792        varnum = (yyvsp[(1) - (1)])->vnum;
#1795      (yyvsp[(1) - (1)])->name);
#1808        atts[natts].name = (char *) emalloc(strlen((yyvsp[(1) - (1)])->name)+1);
#1809        (void) strcpy(atts[natts].name,(yyvsp[(1) - (1)])->name);
#1811        atts[natts].lname = decodify((yyvsp[(1) - (1)])->name);
#2336  *++yyvsp = yyval;
#2473   yystos[yystate], yyvsp);
#2480  *++yyvsp = yylval;
#2485  YY_SYMBOL_PRINT ("Shifting", yystos[yyn], yyvspyylsp);
#2531   yystos[*yyssp], yyvsp);
ncgeny.c#1228yy_reduce_print (YYSTYPE *yyvsp, int yyrule)
#1231yy_reduce_print (yyvspyyrule)
#1232    YYSTYPE *yyvsp;
#1246        &(yyvsp[(yyi + 1) - (yynrhs)])
#1255    yy_reduce_print (yyvspRule); \
#1616  YYSTYPE *yyvsp;
#1620#define YYPOPSTACK(N)   (yyvsp -= (N), yyssp -= (N))
#1646  yyvsp = yyvs;
#1681     &yyvs1yysize * sizeof (*yyvsp),
#1716      yyvsp = yyvs + yysize - 1;
#1793  *++yyvsp = yylval;
#1823  yyval = yyvsp[1-yylen];
#1842 Symbolid = (yyvsp[(2) - (3)].sym);
#1868              (yyvsp[(1) - (1)].sym)->objectclass = NC_TYPE;
#1869              if(dupobjectcheck(NC_TYPE,(yyvsp[(1) - (1)].sym)))
#1871                            (yyvsp[(1) - (1)].sym)->name);
#1872              listpush(typdefs,(void*)(yyvsp[(1) - (1)].sym));
#1890                addtogroup((yyvsp[(3) - (6)].sym)); /* sets prefix*/
#1891                (yyvsp[(3) - (6)].sym)->objectclass=NC_TYPE;
#1892                (yyvsp[(3) - (6)].sym)->subclass=NC_ENUM;
#1893                (yyvsp[(3) - (6)].sym)->typ.basetype=(yyvsp[(1) - (6)].sym);
#1894                (yyvsp[(3) - (6)].sym)->typ.size = (yyvsp[(1) - (6)].sym)->typ.size;
#1895                (yyvsp[(3) - (6)].sym)->typ.alignment = (yyvsp[(1) - (6)].sym)->typ.alignment;
#1896                stackbase=(yyvsp[(5) - (6)].mark);
#1898                (yyvsp[(3) - (6)].sym)->subnodes = listnew();
#1908                   listpush((yyvsp[(3) - (6)].sym)->subnodes,(void*)eid);
#1909                   eid->container = (yyvsp[(3) - (6)].sym);
#1910    eid->typ.basetype = (yyvsp[(3) - (6)].sym)->typ.basetype;
#1918    {(yyval.mark)=listlength(stack); listpush(stack,(void*)(yyvsp[(1) - (1)].sym));;}
#1925     (yyval.mark)=(yyvsp[(1) - (3)].mark);
#1927     stackbase=(yyvsp[(1) - (3)].mark);
#1931       if(strcmp((yyvsp[(3) - (3)].sym)->name,elem->name)==0)
#1935     listpush(stack,(void*)(yyvsp[(3) - (3)].sym));
#1942            (yyvsp[(1) - (3)].sym)->objectclass=NC_TYPE;
#1943            (yyvsp[(1) - (3)].sym)->subclass=NC_ECONST;
#1944            (yyvsp[(1) - (3)].sym)->typ.econst=(yyvsp[(3) - (3)].constant);
#1945     (yyval.sym)=(yyvsp[(1) - (3)].sym);
#1953                    addtogroup((yyvsp[(5) - (5)].sym)); /*sets prefix*/
#1954                    (yyvsp[(5) - (5)].sym)->objectclass=NC_TYPE;
#1955                    (yyvsp[(5) - (5)].sym)->subclass=NC_OPAQUE;
#1956                    (yyvsp[(5) - (5)].sym)->typ.typecode=NC_OPAQUE;
#1957                    (yyvsp[(5) - (5)].sym)->typ.size=int32_val;
#1958                    (yyvsp[(5) - (5)].sym)->typ.alignment=nctypealignment(NC_OPAQUE);
#1965                    Symbolbasetype = (yyvsp[(1) - (5)].sym);
#1967                    addtogroup((yyvsp[(5) - (5)].sym)); /*sets prefix*/
#1968                    (yyvsp[(5) - (5)].sym)->objectclass=NC_TYPE;
#1969                    (yyvsp[(5) - (5)].sym)->subclass=NC_VLEN;
#1970                    (yyvsp[(5) - (5)].sym)->typ.basetype=basetype;
#1971                    (yyvsp[(5) - (5)].sym)->typ.typecode=NC_VLEN;
#1972                    (yyvsp[(5) - (5)].sym)->typ.size=VLENSIZE;
#1973                    (yyvsp[(5) - (5)].sym)->typ.alignment=nctypealignment(NC_VLEN);
#1982            addtogroup((yyvsp[(2) - (5)].sym));
#1984     stackbase=(yyvsp[(4) - (5)].mark);
#1995     (yyvsp[(2) - (5)].sym)->objectclass=NC_TYPE;
#1996            (yyvsp[(2) - (5)].sym)->subclass=NC_COMPOUND;
#1997            (yyvsp[(2) - (5)].sym)->typ.basetype=NULL;
#1998            (yyvsp[(2) - (5)].sym)->typ.typecode=NC_COMPOUND;
#1999     (yyvsp[(2) - (5)].sym)->subnodes = listnew();
#2003 fsym->container = (yyvsp[(2) - (5)].sym);
#2004          listpush((yyvsp[(2) - (5)].sym)->subnodes,(void*)fsym);
#2012    {(yyval.mark)=(yyvsp[(1) - (2)].mark);;}
#2017    {(yyval.mark)=(yyvsp[(1) - (3)].mark);;}
#2024     (yyval.mark)=(yyvsp[(2) - (2)].mark);
#2025     stackbase=(yyvsp[(2) - (2)].mark);
#2030 f->typ.basetype = (yyvsp[(1) - (2)].sym);
#2113 (yyvsp[(1) - (3)].sym)->dim.declsize = (size_t)extractint((yyvsp[(3) - (3)].constant));
#2115fprintf(stderr,"dimension: %s = %llu\n",(yyvsp[(1) - (3)].sym)->name,(unsigned long long)(yyvsp[(1) - (3)].sym)->dim.declsize);
#2123         (yyvsp[(1) - (3)].sym)->dim.declsize = NC_UNLIMITED;
#2124         (yyvsp[(1) - (3)].sym)->dim.isunlimited = 1;
#2126fprintf(stderr,"dimension: %s = UNLIMITED\n",(yyvsp[(1) - (3)].sym)->name);
#2134                     (yyvsp[(1) - (1)].sym)->objectclass=NC_DIM;
#2135                     if(dupobjectcheck(NC_DIM,(yyvsp[(1) - (1)].sym)))
#2137                                (yyvsp[(1) - (1)].sym)->name);
#2138      addtogroup((yyvsp[(1) - (1)].sym));
#2139      (yyval.sym)=(yyvsp[(1) - (1)].sym);
#2140      listpush(dimdefs,(void*)(yyvsp[(1) - (1)].sym));
#2168     stackbase=(yyvsp[(2) - (2)].mark);
#2178        sym->typ.basetype = (yyvsp[(1) - (2)].sym);
#2190                 listpush(stack,(void*)(yyvsp[(1) - (1)].sym));
#2196    {(yyval.mark)=(yyvsp[(1) - (3)].mark); listpush(stack,(void*)(yyvsp[(3) - (3)].sym));;}
#2205     stackbase=(yyvsp[(2) - (2)].mark);
#2208 yyerror("%s has too many dimensions",(yyvsp[(1) - (2)].sym)->name);
#2219 (yyvsp[(1) - (2)].sym)->typ.dimset = dimset;
#2221     (yyvsp[(1) - (2)].sym)->typ.basetype = NULL; /* not yet known*/
#2222                    (yyvsp[(1) - (2)].sym)->objectclass=NC_VAR;
#2234    {(yyval.mark)=(yyvsp[(2) - (3)].mark);;}
#2239    {(yyval.mark)=listlength(stack); listpush(stack,(void*)(yyvsp[(1) - (1)].sym));;}
#2244    {(yyval.mark)=(yyvsp[(1) - (3)].mark); listpush(stack,(void*)(yyvsp[(3) - (3)].sym));;}
#2249    {Symboldimsym = (yyvsp[(1) - (1)].sym);
#2254     derror("Undefined or forward referenced dimension: %s",(yyvsp[(1) - (1)].sym)->name);
#2264             listpush(stack,(void*)(yyvsp[(1) - (1)].sym));
#2270    {(yyval.mark)=(yyvsp[(1) - (3)].mark); listpush(stack,(void*)(yyvsp[(3) - (3)].sym));;}
#2278 stackbase=(yyvsp[(2) - (2)].mark);
#2282     yyerror("%s has too many dimensions",(yyvsp[(1) - (2)].sym)->name);
#2293     (yyvsp[(1) - (2)].sym)->typ.dimset = dimset;
#2295 (yyvsp[(1) - (2)].sym)->typ.basetype = NULL; /* not yet known*/
#2296                (yyvsp[(1) - (2)].sym)->objectclass=NC_TYPE;
#2297                (yyvsp[(1) - (2)].sym)->subclass=NC_FIELD;
#2299 (yyval.sym) = (yyvsp[(1) - (2)].sym);
#2310    {(yyval.mark)=(yyvsp[(2) - (3)].mark);;}
#2315    {(yyval.mark)=listlength(stack); listpush(stack,(void*)(yyvsp[(1) - (1)].sym));;}
#2320    {(yyval.mark)=(yyvsp[(1) - (3)].mark); listpush(stack,(void*)(yyvsp[(3) - (3)].sym));;}
#2355    {Symbolvsym = (yyvsp[(1) - (1)].sym);
#2366    {Symboltsym = (yyvsp[(1) - (1)].sym);
#2377    {Symboltvsym = (yyvsp[(1) - (1)].sym); Symbolsym;
#2385         derror("Undefined or forward referenced name: %s",(yyvsp[(1) - (1)].sym)->name);
#2390     derror("Undefined name (line %d): %s",(yyvsp[(1) - (1)].sym)->lineno,(yyvsp[(1) - (1)].sym)->name);
#2399    {(yyval.sym)=(yyvsp[(1) - (1)].sym);;}
#2414    {(yyval.sym) = makespecial(_NCPROPS_FLAG,NULL,NULL,(void*)&(yyvsp[(4) - (4)].constant),ATTRGLOBAL);;}
#2419    {(yyval.sym) = makespecial(_ISNETCDF4_FLAG,NULL,NULL,(void*)&(yyvsp[(4) - (4)].constant),ATTRGLOBAL);;}
#2424    {(yyval.sym) = makespecial(_SUPERBLOCK_FLAG,NULL,NULL,(void*)&(yyvsp[(4) - (4)].constant),ATTRGLOBAL);;}
#2429    { (yyval.sym)=makeattribute((yyvsp[(2) - (4)].sym),NULL,NULL,(yyvsp[(4) - (4)].datalist),ATTRGLOBAL);;}
#2434    {Symboltsym = (yyvsp[(1) - (6)].sym); Symbolvsym = (yyvsp[(2) - (6)].sym); Symbolasym = (yyvsp[(4) - (6)].sym);
#2436     (yyval.sym)=makeattribute(asym,vsym,tsym,(yyvsp[(6) - (6)].datalist),ATTRVAR);
#2446    {Symbolsym = (yyvsp[(1) - (5)].sym); Symbolasym = (yyvsp[(3) - (5)].sym);
#2448     (yyval.sym)=makeattribute(asym,sym,NULL,(yyvsp[(5) - (5)].datalist),ATTRVAR);
#2450     (yyval.sym)=makeattribute(asym,NULL,sym,(yyvsp[(5) - (5)].datalist),ATTRGLOBAL);
#2460    {(yyval.sym) = makespecial(_FILLVALUE_FLAG,(yyvsp[(1) - (5)].sym),NULL,(void*)(yyvsp[(5) - (5)].datalist),0);;}
#2465    {(yyval.sym) = makespecial(_FILLVALUE_FLAG,(yyvsp[(2) - (6)].sym),(yyvsp[(1) - (6)].sym),(void*)(yyvsp[(6) - (6)].datalist),0);;}
#2470    {(yyval.sym) = makespecial(_STORAGE_FLAG,(yyvsp[(1) - (5)].sym),NULL,(void*)&(yyvsp[(5) - (5)].constant),1);;}
#2475    {(yyval.sym) = makespecial(_CHUNKSIZES_FLAG,(yyvsp[(1) - (5)].sym),NULL,(void*)(yyvsp[(5) - (5)].datalist),0);;}
#2480    {(yyval.sym) = makespecial(_FLETCHER32_FLAG,(yyvsp[(1) - (5)].sym),NULL,(void*)&(yyvsp[(5) - (5)].constant),1);;}
#2485    {(yyval.sym) = makespecial(_DEFLATE_FLAG,(yyvsp[(1) - (5)].sym),NULL,(void*)&(yyvsp[(5) - (5)].constant),1);;}
#2490    {(yyval.sym) = makespecial(_SHUFFLE_FLAG,(yyvsp[(1) - (5)].sym),NULL,(void*)&(yyvsp[(5) - (5)].constant),1);;}
#2495    {(yyval.sym) = makespecial(_ENDIAN_FLAG,(yyvsp[(1) - (5)].sym),NULL,(void*)&(yyvsp[(5) - (5)].constant),1);;}
#2500    {(yyval.sym) = makespecial(_NOFILL_FLAG,(yyvsp[(1) - (5)].sym),NULL,(void*)&(yyvsp[(5) - (5)].constant),1);;}
#2505    {(yyval.sym) = makespecial(_FORMAT_FLAG,NULL,NULL,(void*)&(yyvsp[(4) - (4)].constant),1);;}
#2511         (yyval.sym)=(yyvsp[(1) - (1)].sym);
#2512                (yyvsp[(1) - (1)].sym)->ref.is_ref=1;
#2513                (yyvsp[(1) - (1)].sym)->is_prefixed=0;
#2514                setpathcurrent((yyvsp[(1) - (1)].sym));
#2521         (yyval.sym)=(yyvsp[(1) - (1)].sym);
#2522                (yyvsp[(1) - (1)].sym)->ref.is_ref=1;
#2523                (yyvsp[(1) - (1)].sym)->is_prefixed=1;
#2540    {(yyvsp[(1) - (3)].sym)->data = (yyvsp[(3) - (3)].datalist);;}
#2545    {(yyval.datalist) = (yyvsp[(1) - (1)].datalist);;}
#2550    {(yyval.datalist) = (yyvsp[(1) - (1)].datalist);;}
#2560    {(yyval.datalist) = builddatalist(0); datalistextend((yyval.datalist),&((yyvsp[(1) - (1)].constant)));;}
#2565    {datalistextend((yyvsp[(1) - (3)].datalist),&((yyvsp[(3) - (3)].constant))); (yyval.datalist)=(yyvsp[(1) - (3)].datalist);;}
#2570    {(yyval.constant)=(yyvsp[(1) - (1)].constant);;}
#2575    {(yyval.constant)=builddatasublist((yyvsp[(2) - (3)].datalist));;}
#2580    {(yyval.constant)=(yyvsp[(1) - (1)].constant);;}
#2600    {(yyval.constant)=(yyvsp[(1) - (1)].constant);;}
#2605    {(yyval.constant) = makeenumconstref((yyvsp[(1) - (1)].sym));;}
#2610    {(yyval.constant)=evaluate((yyvsp[(1) - (4)].sym),(yyvsp[(3) - (4)].datalist));;}
#2615    {(yyval.datalist) = builddatalist(0); datalistextend((yyval.datalist),&((yyvsp[(1) - (1)].constant)));;}
#2620    {datalistextend((yyvsp[(1) - (3)].datalist),&((yyvsp[(3) - (3)].constant))); (yyval.datalist)=(yyvsp[(1) - (3)].datalist);;}
#2685    {(yyval.datalist) = builddatalist(0); datalistextend((yyval.datalist),&((yyvsp[(1) - (1)].constant)));;}
#2690    {(yyval.datalist)=(yyvsp[(1) - (3)].datalist); datalistextend((yyvsp[(1) - (3)].datalist),&((yyvsp[(3) - (3)].constant)));;}
#2720    {(yyval.constant)=(yyvsp[(1) - (1)].constant);;}
#2725    {(yyval.constant)=(yyvsp[(1) - (1)].constant);;}
#2730    {(yyval.sym)=(yyvsp[(1) - (1)].sym);;}
#2744  *++yyvsp = yyval;
#2879   yystos[yystate], yyvsp);
#2888  *++yyvsp = yylval;
#2892  YY_SYMBOL_PRINT ("Shifting", yystos[yyn], yyvspyylsp);
#2933   yystos[*yyssp], yyvsp);


HyperKWIC - Version 7.20DA executed at 11:37 on 27 Oct 2017 | Polyhedron Solutions - INTERNAL USE | COMMERCIAL (Any O/S) SN 4AKIed