atttests.c#1247    static struct cdfatt yaa = /* attribute */
#1274    if (ncattput(cdfidNC_GLOBALyaa.nameyaa.typeyaa.lenyaa.val) == -1) {
#1278    add_att(&testNC_GLOBAL, &yaa); /* keep in-memory netcdf in sync */
#1288    if (ncattput(cdfidyav_idyaa.nameyaa.typeyaa.lenyaa.val) == -1) {
#1292    add_att(&testyav_id, &yaa); /* keep in-memory netcdf consistent */
#1308    if (ncattdel(cdfidNC_GLOBALyaa.name) == -1) {
#1312    del_att(&testNC_GLOBAL, &yaa); /* keep in-memory netcdf consistent */
#1322    if (ncattinq(cdfidNC_GLOBALyaa.name, &atmp.type, &atmp.len) != -1) {
#1328    if (ncattdel(cdfidyav_idyaa.name) == -1) {
#1332    del_att(&testyav_id, &yaa); /* keep in-memory netcdf consistent */
#1343    if (ncattinq(cdfidyav_idyaa.name, &atmp.type, &atmp.len) != -1) {
#1349    if (ncattput(cdfidNC_GLOBALyaa.nameyaa.typeyaa.lenyaa.val) == -1) {
#1353    add_att(&testNC_GLOBAL, &yaa); /* keep in-memory netcdf in sync */
#1354    if (ncattput(cdfidyav_idyaa.nameyaa.typeyaa.lenyaa.val) == -1) {
#1358    add_att(&testyav_id, &yaa); /* keep in-memory netcdf consistent */
#1365    if (ncattdel(cdfidtest.nvarsyaa.name) != -1) {
#1374    if (ncattdel(cdfidNC_GLOBALyaa.name) != -1) {
#1383    if (ncattdel(cdfidyav_idyaa.name) != -1) {


HyperKWIC - Version 7.20DA executed at 11:37 on 27 Oct 2017 | Polyhedron Solutions - INTERNAL USE | COMMERCIAL (Any O/S) SN 4AKIed