genbin.c#16static void genbin_definevardata(Symbolvsym);
#105            Symbolvsym = (Symbol*)listget(vardefs,ivar);
#106     if (vsym->typ.dimset.ndims > 0) { /* a dimensioned variable */
#109 for(idim=0;idim<vsym->typ.dimset.ndims;idim++)
#110     dimids[idim] = vsym->typ.dimset.dimsyms[idim]->ncid;
#111 stat = nc_def_var(vsym->container->ncid,
#112   vsym->name,
#113           vsym->typ.basetype->ncid,
#114            vsym->typ.dimset.ndims,
#116   &vsym->ncid);
#118 stat = nc_def_var(vsym->container->ncid,
#119   vsym->name,
#120           vsym->typ.basetype->ncid,
#121            vsym->typ.dimset.ndims,
#123   &vsym->ncid);
#168                Symbolvsym = (Symbol*)listget(vardefs,ivar);
#169                if(vsym->data != NULL) {
#171                    genbin_definevardata(vsym);
#364genbin_definevardata(Symbolvsym)
#367    if(vsym->data == NULL) return;
#370    generate_vardata(vsym,bin_generator,(Writer)genbin_write,databuf);
#387genbin_writevar(GeneratorgeneratorSymbolvsymBytebuffermemory,
#420        stat = nc_put_var1(vsym->container->ncidvsym->ncidcountdata);
#422        stat = nc_put_vara(vsym->container->ncidvsym->ncidstartcountdata);
genc.c#24static void genc_definespecialattributes(Symbolvsym);
#195      Symbolvsym = (Symbol*)listget(vardefs,ivar);
#196      if(vsym->typ.dimset.ndims > maxdims)
#197 maxdims = vsym->typ.dimset.ndims;
#204            Symbolvsym = (Symbol*)listget(vardefs,ivar);
#205     bbprintf0(stmt,"    int %s;\n", varncid(vsym));
#212            Symbolvsym = (Symbol*)listget(vardefs,ivar);
#213     bbprintf0(stmt,"#   define RANK_%s %d\n", cname(vsym),
#214     vsym->typ.dimset.ndims);
#221                Symbolvsym = (Symbol*)listget(vardefs,ivar);
#222 if (vsym->typ.dimset.ndims > 0) {
#224     cname(vsym), cname(vsym));
#331            Symbolvsym = (Symbol*)listget(vardefs,ivar);
#332            Symbolbasetype = vsym->typ.basetype;
#333     Dimsetdimset = &vsym->typ.dimset;
#340     cname(vsym),
#348         groupncid(vsym->container),
#349 escapifyname(vsym->name),
#351 cname(vsym),
#352 (dimset->ndims == 0?"0":poolcat(cname(vsym),"_dims")),
#353 varncid(vsym));
#357     genc_definespecialattributes(vsym);
#407                Symbolvsym = (Symbol*)listget(vardefs,ivar);
#408                if(vsym->data != NULLgenc_definevardata(vsym);
#434genc_definespecialattributes(Symbolvsym)
#436    Specialdataspecial = &vsym->var.special;
#443                groupncid(vsym->container),
#444                varncid(vsym),
#450            bbprintf0(stmt,"%s_chunksizes",cname(vsym));
#459                groupncid(vsym->container),
#460                varncid(vsym),
#468                groupncid(vsym->container),
#469                varncid(vsym),
#479                groupncid(vsym->container),
#480                varncid(vsym),
#490                groupncid(vsym->container),
#491                varncid(vsym),
#661varncid(Symbolvsym)
#665    tmp1 = cname(vsym);
#931genc_definevardata(Symbolvsym)
#935    if(vsym->data == NULL) return;
#940    generate_vardata(vsym,c_generator,(Writer)genc_write,save);
#957genc_writevar(GeneratorgeneratorSymbolvsymBytebuffercode,
#960    Symbolbasetype = vsym->typ.basetype;
#990     cname(vsym),
#995 groupncid(vsym->container),
#996 varncid(vsym),
#997 cname(vsym));
#1009 cname(vsym),
#1024 cname(vsym),
#1036 cname(vsym),
#1046 cname(vsym),
#1056 groupncid(vsym->container), varncid(vsym),
#1057 cname(vsym),
#1058 cname(vsym),
#1059 cname(vsym));
generate.c#78generate_vardata(SymbolvsymGeneratorgeneratorWriter writerBytebuffercode)
#80    Dimsetdimset = &vsym->typ.dimset;
#82    Symbolbasetype = vsym->typ.basetype;
#83    Datalistfiller = getfiller(vsym);
#90    if(vsym->data == NULL) return;
#97        NCConstantc0 = datalistith(vsym->data,0);
#99        writer(generator,vsym,code,0,NULL,NULL);
#107 generate_array(vsym,code,filler,generator,writer);
#128generate_array(Symbolvsym,
#135    Dimsetdimset = &vsym->typ.dimset;
#137    Symbolbasetype = vsym->typ.basetype;
#151            gen_chararray(dimset,0,vsym->data,charbuf,filler);
#152     generator->charconstant(generator,vsym,code,charbuf);
#155            writer(generator,vsym,code,odom->rank,odom->start,odom->count);
#157            writer(generator,vsym,code,odom->rank,0,bbLength(charbuf));
#165            nc_get_iter(vsym,nciterbuffersize,&iter);
#173                generator->listbegin(generator,vsym,NULL,LISTDATA,vsym->data->length,code,&uid);
#175                    NCConstantcon = datalistith(vsym->data,i+offset);
#176                    generator->list(generator,vsym,NULL,LISTDATA,uid,i,code);
#179                generator->listend(generator,vsym,NULL,LISTDATA,uid,i,code);
#180                writer(generator,vsym,code,rank,odom->start,odom->count);
#185        nc_get_iter(vsym,NC_MAX_UINT,&iter); /* effectively infinite */
#191            generate_arrayr(vsym,code,vsym->data,
#196            writer(generator,vsym,code,odom->rank,odom->start,odom->count);
#213generate_arrayr(Symbolvsym,
#223    Symbolbasetype = vsym->typ.basetype;
#224    Dimsetdimset = &vsym->typ.dimset;
#240     generator->charconstant(generator,vsym,code,charbuf);
#245            generator->listbegin(generator,vsym,NULL,LISTDATA,list->length,code,&uid);
#249                generator->list(generator,vsym,NULL,LISTDATA,uid,i,code);
#253            generator->listend(generator,vsym,NULL,LISTDATA,uid,i,code);
#270                    filler = getfiller(vsym);
#271                generate_arrayr(vsym,code,filler,odom,nextunlimited,NULL,generator);
#275                generate_arrayr(vsym,code,sublist,odom,nextunlimited,filler,generator);
genf77.c#20static void genf77_definevardata(Symbolvsym);
#25static const char* f77varncid(Symbolvsym);
#26static const char* f77dimncid(Symbolvsym);
#108            Symbolvsym = (Symbol*)listget(vardefs,ivar);
#109     bbprintf0(stmt,"integer %s;\n", f77varncid(vsym));
#116            Symbolvsym = (Symbol*)listget(vardefs,ivar);
#117     bbprintf0(stmt,"integer %s_rank\n", f77name(vsym));
#120     f77name(vsym),
#121     vsym->typ.dimset.ndims);
#127            Symbolvsym = (Symbol*)listget(vardefs,ivar);
#128     if(vsym->typ.dimset.ndims > 0) {
#130     f77name(vsym), f77name(vsym));
#138            Symbolvsym = (Symbol*)listget(vardefs,ivar);
#139     nc_type typecode = vsym->typ.basetype->typ.typecode;
#140     if(vsym->data == NULL) continue;
#142     if(vsym->typ.dimset.ndims == 0) {/* scalar */
#144 nfdtype(typecode),f77name(vsym));
#146     } else if(vsym->typ.dimset.dimsyms[0]->dim.declsize != NC_UNLIMITED) {
#149 Dimsetdimset = &vsym->typ.dimset;
#161     f77name(vsym),
#250            Symbolvsym = (Symbol*)listget(vardefs,ivar);
#251            Symbolbasetype = vsym->typ.basetype;
#252     Dimsetdimset = &vsym->typ.dimset;
#261     f77name(vsym),
#269 codify(vsym->name),
#271 f77name(vsym),
#272 (dimset->ndims == 0?"0":poolcat(f77name(vsym),"_dims")),
#273 f77varncid(vsym));
#324                Symbolvsym = (Symbol*)listget(vardefs,ivar);
#325                if(vsym->data == NULL) continue;
#326                if(vsym->typ.dimset.ndims == 0)
#327                    genf77_definevardata(vsym);
#340                Symbolvsym = (Symbol*)listget(vardefs,ivar);
#342                if(vsym->data != NULL
#343                    && vsym->typ.dimset.ndims > 0) {
#344                    genf77_definevardata(vsym);
#400f77varncid(Symbolvsym)
#404    tmp1 = f77name(vsym);
#693genf77_definevardata(Symbolvsym)
#700    generate_vardata(vsym,f77_generator,(Writer)genf77_write,code);
#718genf77_writevar(GeneratorgeneratorSymbolvsymBytebuffercode,
#721    Dimsetdimset = &vsym->typ.dimset;
#722    int typecode = vsym->typ.basetype->typ.typecode;
#730 f77varncid(vsym),
#738     f77name(vsym),bbContents(code));
#742 f77varncid(vsym),
#743 f77name(vsym));
#756          f77name(vsym),index,f77name(vsym));
#768                        f77name(vsym),index,f77name(vsym));
#771        bbprintf0(stmt,"integer %s_id\n",f77name(vsym));
#777                        f77name(vsym),(unsigned int)rank);
#780                        f77name(vsym),(unsigned int)rank);
#797                                f77name(vsym),
#804        bbprintf0(stmt,"data %s /",f77name(vsym));
#815     f77name(vsym),
#823 f77name(vsym),
#830 f77varncid(vsym),
#831 f77name(vsym),
#832 f77name(vsym));
#838     codeprintf("%s",f77name(vsym));
genj.c#22static void genj_definevardata(Symbolvsym);
#91      Symbolvsym = (Symbol*)listget(vardefs,ivar);
#92      if(vsym->typ.dimset.ndims > maxdims)
#93 maxdims = vsym->typ.dimset.ndims;
#134            Symbolvsym = (Symbol*)listget(vardefs,ivar);
#135            Symbolbasetype = vsym->typ.basetype;
#136            Dimsetdimset = &vsym->typ.dimset;
#139                                        indented(1),jname(vsym));
#145                            indented(1),jname(vsym),jname(dsym));
#152                            jescapifyname(vsym->name),
#154                            jname(vsym));
#192                Symbolvsym = (Symbol*)listget(vardefs,ivar);
#193                if(vsym->data != NULLgenj_definevardata(vsym);
#405genj_definevardata(Symbolvsym)
#408    if(vsym->data == NULL) return;
#411    generate_vardata(vsym,j_generator,(Writer)genj_write,code);
#428genj_writevar(GeneratorgeneratorSymbolvsymBytebuffercode,
#431    Dimsetdimset = &vsym->typ.dimset;
#432    int typecode = vsym->typ.basetype->typ.typecode;
#455 indented(1),jescapifyname(vsym->name));
#509 indented(1),jescapifyname(vsym->name));
nc_iter.c#44nc_get_iter(Symbolvsym,
#58    stat = nciter_ndims(vsym, &ndims);
#60    stat = nciter_dimlens(vsym,dimsizes);
#67    stat = nciter_vartype(vsym, &vartype);
ncgeny.c#292static Symbolmakespecial(int tagSymbolvsymSymboltsym, void* data, int isconst);
#2355    {Symbolvsym = (yyvsp[(1) - (1)].sym);
#2356 if(vsym->objectclass != NC_VAR) {
#2357     derror("Undefined or forward referenced variable: %s",vsym->name);
#2360 (yyval.sym)=vsym;
#2434    {Symboltsym = (yyvsp[(1) - (6)].sym); Symbolvsym = (yyvsp[(2) - (6)].sym); Symbolasym = (yyvsp[(4) - (6)].sym);
#2435 if(vsym->objectclass == NC_VAR) {
#2436     (yyval.sym)=makeattribute(asym,vsym,tsym,(yyvsp[(6) - (6)].datalist),ATTRVAR);
#3225makespecial(int tagSymbolvsymSymboltsym, void* data, int isconst)
#3236        if(vsym != NULL) {
#3238            vsym = NULL;
#3241        if(vsym == NULL) {
#3322        special = &vsym->var.special;
#3328                            vsym->name);
#3334            if(vsym->objectclass != NC_VAR) {
#3335                derror("_FillValue attribute not associated with variable: %s",vsym->name);
#3337            if(tsym  == NULLtsym = vsym->typ.basetype;
#3338            else if(vsym->typ.basetype != tsym) {
#3339                derror("_FillValue attribute type does not match variable type: %s",vsym->name);
#3341            attr = makeattribute(install("_FillValue"),vsym,tsym,list,ATTRVAR);
#3409 Symbolvsym,
#3418        asym->att.var = vsym;
semantics.c#681 Symbolvsym = (Symbol*)listget(vardefs,i);
#682 Symbolbasetype = vsym->typ.basetype;
#686         vsym->typ.basetype = primsymbols[NC_INT];
#687 basetype = vsym->typ.basetype;
#691 vsym->typ.typecode = basetype->typ.typecode;
#693        validateNIL(vsym);
#694 for(j=0;j<vsym->typ.dimset.ndims;j++) {
#697     if(vsym->typ.dimset.dimsyms[j]->dim.declsize == NC_UNLIMITED) {
#699     semerror(vsym->lineno,"Variable: %s: UNLIMITED must be in first dimension only",fullname(vsym));
#772 Symbolvsym = (Symbol*)listget(vardefs,i);
#778     if(asym->att.var != vsym) continue;
#781 vsym->var.attributes = list;
util.c#117 reclaimconstlist(vsym->var.data);
#118 if(vsym->var.dims != NULLefree(vsym->var.dims);


HyperKWIC - Version 7.20DA executed at 11:37 on 27 Oct 2017 | Polyhedron Solutions - INTERNAL USE | COMMERCIAL (Any O/S) SN 4AKIed