nc_test.c#36char var_name[NVARS][2+MAX_RANK];
test_get.c#1024     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#1114     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#1204     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#1294     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#1384     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#1474     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#1564     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#1654     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#1744     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#1834     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#1924     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#2014     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#2172 error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#2328 error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#2484 error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#2640 error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#2796 error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#2952 error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#3108 error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#3264 error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#3420 error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#3576 error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#3732 error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#3888 error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#4063     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#4237     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#4411     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#4585     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#4759     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#4933     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#5107     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#5281     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#5455     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#5629     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#5803     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#5977     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#6163                                    error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#6345                                    error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#6527                                    error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#6709                                    error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#6891                                    error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#7073                                    error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#7255                                    error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#7437                                    error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#7619                                    error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#7801                                    error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#7983                                    error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#8165                                    error("var_name: %s, ", var_name[i]);
test_put.c#256     IF (strcmp(namevar_name[i]) != 0)
#285     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#340     IF (strcmp(namevar_name[i]) != 0)
#369     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#424     IF (strcmp(namevar_name[i]) != 0)
#453     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#508     IF (strcmp(namevar_name[i]) != 0)
#537     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#592     IF (strcmp(namevar_name[i]) != 0)
#621     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#676     IF (strcmp(namevar_name[i]) != 0)
#705     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#760     IF (strcmp(namevar_name[i]) != 0)
#789     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#844     IF (strcmp(namevar_name[i]) != 0)
#873     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#928     IF (strcmp(namevar_name[i]) != 0)
#957     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#1012     IF (strcmp(namevar_name[i]) != 0)
#1041     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#1096     IF (strcmp(namevar_name[i]) != 0)
#1125     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#1180     IF (strcmp(namevar_name[i]) != 0)
#1209     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
test_read.c#594 err = nc_inq_varid(BAD_IDvar_name[i], &varid);
#597 err = nc_inq_varid(ncidvar_name[i], &varid);
#638 else IF (strcmp(var_name[i],name))
#639     error("name expected: %s, got: %s",var_name[i],name);
#651 else IF (strcmp(var_name[i],name))
#652     error("name expected: %s, got: %s",var_name[i],name);
#731 else IF (strcmp(var_name[i],name))
#732     error("name expected: %s, got: %s",var_name[i],name);
#994 error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#1149     error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#1168 error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#1322 error("var_name: %s, ", var_name[i]);
#1388 i >= 0 ? var_name[i] : "Global");
test_write.c#683        err = nc_def_var(ncidvar_name[i], var_type[i], var_rank[i],
#1249        err = nc_rename_var(ncidivar_name[numVars-1]);
#1253 (void) strcat(namevar_name[i]);
#1271 (void) strcat(namevar_name[i]);
#1275        err = nc_rename_var(ncidivar_name[i]);
#1278        err = nc_inq_varid(ncidvar_name[i], &varid);
tests.h#244extern char var_name[NVARS][2+MAX_RANK];
tst_chunks.c#87      char dim_name[NC_MAX_NAME + 1], var_name[NC_MAX_NAME + 1];
#103  sprintf(var_name, "var_%d", type_id[t]);
#104  if (nc_def_var(ncidvar_nametype_id[t], NUM_DIMdimid, &varid[t])) ERR;
#124  sprintf(var_name, "var_%d", type_id[t]);
tst_converts.c#86   char var_name[NC_MAX_NAME+1];
#99   if (nc_inq_var(ncid, 0, var_name, &var_type, &ndimsdimids_var, &natts)) ERR;
#100   if (strcmp(var_nameVAR1_NAME) || natts !=0 || ndims != 1 ||
tst_converts2.c#25   char var_name[NC_MAX_NAME+1];
#41      if (nc_inq_var(ncid, 0, var_name, &var_type, &ndimsNULL, &natts)) ERR;
#42      if (strcmp(var_nameVAR_NAME) || natts !=0 || ndims != 0 ||
#87      if (nc_inq_var(ncid, 0, var_name, &var_type, &ndimsNULL, &natts)) ERR;
#88      if (strcmp(var_nameVAR_NAME) || natts !=0 || ndims != 1 ||
#147      if (nc_inq_var(ncid, 0, var_name, &var_type, &ndimsNULL, &natts)) ERR;
#148      if (strcmp(var_nameVAR_NAME) || natts !=0 || ndims != 1 ||
#195      if (nc_inq_var(ncid, 0, var_name, &var_type, &ndimsNULL, &natts)) ERR;
#196      if (strcmp(var_nameVAR_NAME) || natts !=0 || ndims != 0 ||
tst_create_files.c#100       char var_name[NC_MAX_NAME + 1] = {"Billy-Bob"};
#115       if (nc_def_var(ncidvar_nameNC_FLOATNUMDIMSdimids, &varid)) ERR;
#129       if (strcmp(name_invar_name) || xtype != NC_FLOAT || ndims != 1 ||
tst_endian_fill.c#62      char var_name[NUM_TYPES_TO_CHECK][NC_MAX_NAME + 1] = {"SHORT", "USHORT",
#74  if (nc_def_var(ncidvar_name[t], check_type[t], 0, 0, &varid[t])) ERR;
tst_files.c#69      char dim_name[NC_MAX_NAME+1], var_name[NC_MAX_NAME+1];
#148      if (nc_inq_var(ncid, 0, var_name, &var_type, &ndimsdimids_var, &natts)) ERR;
#149      if (ndims != 1 || strcmp(var_nameVAR1_NAME) || var_type != NC_BYTE ||
#207      if (nc_inq_var(ncid, 0, var_name, &var_type, &ndimsdimids_var, &natts)) ERR;
#208      if (ndims != 1 || strcmp(var_nameVAR1_NAME) || var_type != NC_INT ||
#219      char dim_name[NC_MAX_NAME+1], var_name[NC_MAX_NAME+1];
#245      if (nc_inq_var(ncid, 0, var_name, &var_type, &ndimsdimids_var, &natts)) ERR;
#246      if (ndims != 2 || strcmp(var_nameVAR1_NAME) || var_type != NC_INT ||
#248      if (nc_inq_var(ncid, 1, var_name, &var_type, &ndimsdimids_var, &natts)) ERR;
#249      if (ndims != 2 || strcmp(var_nameVAR2_NAME) || var_type != NC_UINT ||
#388   char dim_name[NC_MAX_NAME+1], var_name[NC_MAX_NAME+1];
#437   if (nc_inq_var(ncid, 0, var_name, &xtype_in, &ndimsdimids_in, &natts)) ERR;
#438   if (strcmp(var_nameREDEF_VAR1_NAME) || xtype_in != NC_INT || ndims != REDEF_NDIMS ||
#440   if (nc_inq_var(ncid, 1, var_name, &xtype_in, &ndimsdimids_in, &natts)) ERR;
#441   if (strcmp(var_nameREDEF_VAR2_NAME) || xtype_in != NC_BYTE || ndims != REDEF_NDIMS ||
#453   if (nc_inq_var(ncid, 0, var_name, &xtype_in, &ndimsdimids_in, &natts)) ERR;
#454   if (strcmp(var_nameREDEF_VAR1_NAME) || xtype_in != NC_INT || ndims != REDEF_NDIMS ||
#456   if (nc_inq_var(ncid, 1, var_name, &xtype_in, &ndimsdimids_in, &natts)) ERR;
#457   if (strcmp(var_nameREDEF_VAR2_NAME) || xtype_in != NC_BYTE || ndims != REDEF_NDIMS ||
#483   if (nc_inq_var(ncid, 0, var_name, &xtype_in, &ndimsdimids_in, &natts)) ERR;
#484   if (strcmp(var_nameREDEF_VAR1_NAME) || xtype_in != NC_INT || ndims != REDEF_NDIMS ||
#486   if (nc_inq_var(ncid, 1, var_name, &xtype_in, &ndimsdimids_in, &natts)) ERR;
#487   if (strcmp(var_nameREDEF_VAR2_NAME) || xtype_in != NC_BYTE || ndims != REDEF_NDIMS ||
#511   if (nc_inq_var(ncid, 0, var_name, &xtype_in, &ndimsdimids_in, &natts)) ERR;
#512   if (strcmp(var_nameREDEF_VAR1_NAME) || xtype_in != NC_INT || ndims != REDEF_NDIMS ||
#514   if (nc_inq_var(ncid, 1, var_name, &xtype_in, &ndimsdimids_in, &natts)) ERR;
#515   if (strcmp(var_nameREDEF_VAR2_NAME) || xtype_in != NC_BYTE || ndims != REDEF_NDIMS ||
#517   if (nc_inq_var(ncid, 2, var_name, &var_type, &ndimsdimids_var, &natts)) ERR;
#518   if (ndims != REDEF_NDIMS || strcmp(var_nameREDEF_VAR3_NAME) || var_type != NC_BYTE ||
#529   if (nc_inq_var(ncid, 0, var_name, &var_type, &ndimsdimids_var, &natts)) ERR;
#530   if (ndims != REDEF_NDIMS || strcmp(var_nameREDEF_VAR1_NAME) || var_type != NC_INT ||
#532   if (nc_inq_var(ncid, 1, var_name, &var_type, &ndimsdimids_var, &natts)) ERR;
#533   if (ndims != REDEF_NDIMS || strcmp(var_nameREDEF_VAR2_NAME) || var_type != NC_BYTE ||
#535   if (nc_inq_var(ncid, 2, var_name, &var_type, &ndimsdimids_var, &natts)) ERR;
#536   if (ndims != REDEF_NDIMS || strcmp(var_nameREDEF_VAR3_NAME) || var_type != NC_BYTE ||
tst_h_dimscales.c#291      char var_name[STR_LEN + 1];
#311  sprintf(var_name, "var_%d", v);
#312  if ((var1_datasetid[v] = H5Dcreate(grpidvar_nameH5T_NATIVE_INT,
tst_h_mem.c#41      char var_name[STR_LEN + 1];
#70  sprintf(var_name, "var_%d", v);
#72  if ((datasetid[v] = H5Dcreate(grpidvar_nameH5T_NATIVE_INT,
tst_h_vars2.c#489      char var_name[STR_LEN + 1];
#518  sprintf(var_name, "var_%d", v);
#520  if ((datasetid[v] = H5Dcreate(grpidvar_nameH5T_NATIVE_INT,
tst_interops4.c#62   char var_name[NC_MAX_NAME + 1];
#70      sprintf(var_name, "var_%d", v);
#71      if (nc_def_var(ncidvar_nameNC_INTNUM_DIMS,
#83   char var_name[NC_MAX_NAME + 1], var_name_in[NC_MAX_NAME + 1];
#92      sprintf(var_name, "var_%d", v);
#93      if (strcmp(var_namevar_name_in) || xtype_in != NC_INT ||
tst_opaques.c#44      char var_name[NC_MAX_NAME+1];
#63      if (nc_inq_var(ncid, 0, var_name, &var_type, &ndimsNULL, &natts)) ERR;
#64      if (ndims != 0 || strcmp(var_nameVAR_NAME) || natts != 0) ERR;
#78      char var_name[NC_MAX_NAME+1];
#98      if (nc_inq_var(ncid, 0, var_name, &var_type, &ndimsdimids_var, &natts)) ERR;
#99      if (ndims != 1 || strcmp(var_nameVAR_NAME) ||
tst_strings.c#256      char var_name[NC_MAX_NAME + 1];
#442      if (nc_inq_var(ncidvaridvar_name, &var_type, &var_ndims,
#444      if (var_type != NC_STRING || strcmp(var_nameVAR_NAME1) || var_ndims != NDIMS ||
#464      if (nc_inq_var(ncidvaridvar_name, &var_type, &var_ndims,
#466      if (var_type != NC_STRING || strcmp(var_nameVAR_NAME1) || var_ndims != NDIMS ||
tst_vars.c#861      char var_name[NVARS5][NC_MAX_NAME + 1] = {"Jean-Pierre_Blanchard", "Madame_Blanchard",
#878  if (nc_def_var(ncidvar_name[i], NC_INT64NDIMS5dimids,
#895  if (strcmp(name_invar_name[i]) || xtype_in != NC_INT64 ||
#918  if (strcmp(name_invar_name[i]) || xtype_in != NC_INT64 ||
#943      char var_name[NVARS][50] = {"Jean-Pierre_Blanchard", "Madame_Blanchard",
#962  if (nc_def_var(ncidvar_name[i], NC_DOUBLENDIMSdimids,
#980  if (strcmp(name_invar_name[i]) || xtype_in != NC_DOUBLE ||
#1004  if (strcmp(name_invar_name[i]) || xtype_in != NC_DOUBLE ||
tst_vars3.c#294      char var_name[NC_MAX_NAME + 1];
#302  sprintf(var_name, "var_%d", v);
#303  if (nc_def_var(ncidvar_nameNC_INT, 1, &dimid, &varid)) ERR_RET;
tst_vl.c#107      char var_name[NC_MAX_NAME+1];
#137      if (nc_inq_var(ncid, 0, var_name, &var_type, &ndimsdimids_var, &natts)) ERR;
#138      if (ndims != 1 || strcmp(var_nameVAR_NAME) ||
util.c#682     memset(var_name[vn], 0, 2+MAX_RANK);
#701 var_name[vn][0] = type_letter[xtype];
#728 var_name[vn][dn + 1] = digit[var_dimid[vn][dn]];
#767 err = nc_def_var(ncidvar_name[i], var_type[i], var_rank[i],
#834     if (var_name[i][0] == 'c') {
#841 if (var_name[i][0] == 'c') {
#944 IF (strcmp(namevar_name[i]) != 0)
#968 var_name[i], text, (char)expect);
#972 print("\nOk %s ", var_name[i]);
#987 var_name[i], valueexpect);
#991 print("\nOk %s ", var_name[i]);


HyperKWIC - Version 7.20DA executed at 11:37 on 27 Oct 2017 | Polyhedron Solutions - INTERNAL USE | COMMERCIAL (Any O/S) SN 4AKIed