dapparse.c#11static void addedges(OCnodenode);
#12static void setroot(OCnode*,OClist*);
#15static OCnodenewocnode(char* nameOCtype octypeDAPparsestatestate);
#45    OCnoderoot = newocnode((char*)name,OC_Dataset,state);
#70    OCnodenode;
#141    OCnodedim;
#182    OCnodeatt;
#192    OCnodeattset;
#236dimension(OCnodenodeOClistdimensions)
#243        OCnodedim = (OCnode*)oclistget(node->array.dimensions,i);
#266    OCnodenode;
#276    OCnodenode;
#294    OCnodenode;
#310    OCnodenode;
#327addedges(OCnodenode)
#332        OCnodesubnode = (OCnode*)oclistget(node->subnodes,i);
#338setroot(OCnoderootOClistocnodes)
#342 OCnodenode = (OCnode*)oclistget(ocnodes,i);
#382static OCnode*
#385    OCnodenode = ocnode_new(name,octype,state->root);
#409 OCnodeio = (OCnode*)oclistget(list,i);
#412     OCnodejo = (OCnode*)oclistget(list,j);
dapparselex.h#36    struct OCnoderoot;
oc.c#121    OCnoderoot;
#150    OCnoderoot;
#152    OCDEREF(OCnode*,root,ddsroot);
#172    OCnoderoot = NULL;
#174    OCDEREF(OCnode*,root,ddsroot);
#228    OCnodenode;
#230    OCDEREF(OCnode*,node,ddsnode);
#264    OCnodenode;
#268    OCDEREF(OCnode*,node,ddsnode);
#289    OCnodenode;
#291    OCDEREF(OCnode*,node,ddsnode);
#310    OCnodenode;
#312    OCDEREF(OCnode*,node,ddsnode);
#331    OCnodenode;
#333    OCDEREF(OCnode*,node,ddsnode);
#352    OCnodenode;
#354    OCDEREF(OCnode*,node,ddsnode);
#373    OCnodenode;
#375    OCDEREF(OCnode*,node,ddsnode);
#401    OCnodenode;
#403    OCDEREF(OCnode*,node,ddsnode);
#423    OCnodenode;
#425    OCDEREF(OCnode*,node,ddsnode);
#449    OCnodenode;
#450    OCnodefield;
#452    OCDEREF(OCnode*,node,ddsnode);
#460    field = (OCnode*)oclistget(node->subnodes,index);
#542    OCnodenode;
#545    OCDEREF(OCnode*,node,ddsnode);
#591    OCnodenode;
#595    OCDEREF(OCnode*,node,ddsnode);
#600            OCnodedim = (OCnode*)oclistget(node->array.dimensions,i);
#624    OCnodenode;
#627    OCDEREF(OCnode*,node,ddsnode);
#654    OCnodedim;
#656    OCDEREF(OCnode*,dim,ddsnode);
#682    OCnodenode;
#684    OCDEREF(OCnode*,node,ddsnode);
#690            OCnodedim = (OCnode*)oclistget(node->array.dimensions,i);
#730    OCnodenode;
#734    OCDEREF(OCnode*,node,ddsnode);
#782    OCnodeattr;
#784    OCDEREF(OCnode*,attr,dasnode);
#815    OCnodeattr;
#818    OCDEREF(OCnode*,attr,dasnode);
#854    OCnodedas;
#855    OCnodedds;
#859    OCDEREF(OCnode*,das,dasroot);
#861    OCDEREF(OCnode*,dds,ddsroot);
#891    OCnoderoot;
#896    OCDEREF(OCnode*,root,ddsroot);
#1374    OCnodepattern;
#1460    OCnodepattern;
#1529    OCnodedds;
#1532    OCDEREF(OCnode*,dds,ddsnode);
#1612    OCnodedds;
#1615    OCDEREF(OCnode*,dds,ddsnode);
#1860    OCnoderoot;
#1862    OCDEREF(OCnode*,root,ddsroot);
#1894    OCnodenode;
#1896    OCDEREF(OCnode*,node,ddsnode);
#1924    OCnoderoot;
#1927    OCDEREF(OCnode*,root,ddsroot);
#1943    OCnoderoot;
#1947    OCDEREF(OCnode*,root,ddsroot);
#1956    OCnoderoot;
#1958    OCDEREF(OCnode*,root,ddsroot);
occompile.c#19static OCdatanewocdata(OCnodepattern);
#21static OCerror occompile1(OCstate*, OCnode*, XXDR*, OCdata**);
#22static OCerror occompilerecord(OCstate*, OCnode*, XXDR*, OCdata**);
#26static int istoplevel(OCnodenode);
#40occompile(OCstatestateOCnodexroot)
#74occompile1(OCstatestateOCnodexnodeXXDRxxdrsOCdata** datap)
#215occompilerecord(OCstatestateOCnodexnodeXXDRxxdrsOCdata** recordp)
#243    OCnodexnode = data->pattern;
#252        OCnodefieldnode;
#254 fieldnode = (OCnode*)oclistget(xnode->subnodes,i);
#269            OCnodefieldnode = (OCnode*)oclistget(xnode->subnodes,i);
#294    OCnodexnode = data->pattern;
#394newocdata(OCnodepattern)
#405istoplevel(OCnodenode)
occompile.h#7extern OCerror occompile(OCstatestateOCnodexroot);
occonstraints.h#26    struct OCnodenode; /* node with name matching target, if any. */
ocdata.c#29ocdata_getroot(OCstatestateOCnoderootOCdata** datap)
#50    OCnodepattern;
#74    OCnodepattern;
#91    OCnodepattern;
#118    OCnodepattern;
#159    OCnodepattern;
#187    OCnodepattern;
#244    OCnodepattern;
#293    OCnodepattern;
ocdata.h#17    OCnode*   pattern;
#43extern OCerror ocdata_getroot(OCstate*, OCnode*, OCdata**);
ocdump.c#27static void dumpocnode1(OCnodenode, int depth);
#28static void dumpdimensions(OCnodenode);
#67ocdumpnode(OCnodenode)
#78dumpocnode1(OCnodenode, int depth)
#96     dumpocnode1((OCnode*)oclistget(node->subnodes,n),depth+1);
#108     dumpocnode1((OCnode*)oclistget(node->subnodes,n),depth+1);
#120     dumpocnode1((OCnode*)oclistget(node->subnodes,n),depth+1);
#133 dumpocnode1((OCnode*)oclistget(node->subnodes,0),depth+2);
#136     dumpocnode1((OCnode*)oclistget(node->subnodes,i),depth+2);
#157     dumpocnode1((OCnode*)oclistget(node->subnodes,n),depth+1);
#189dumpdimensions(OCnodenode)
#193        OCnodedim = (OCnode*)oclistget(node->array.dimensions,i);
#228 OCnodenode = (OCnode*)oclistget(path,i);
#479ocdd(OCstatestateOCnoderoot, int xdrencoded, int level)
#508    OCnodepattern = data->pattern;
#549    OCnodepattern;
#638    OCnodepattern;
ocdump.h#7extern void ocdumpnode(OCnodenode);
#14extern void ocdd(OCstate*,OCnode*,int xdrencoded, int level);
ocinternal.c#54extern OCnodemakeunlimiteddimension(void);
#215        OCnode** rootp)
#218    OCnoderoot = NULL;
#423 OCnoderoot = (OCnode*)oclistpop(state->trees);
ocinternal.h#67typedef struct OCnode OCnode;
#235    struct OCnoderoot; /* cross link */
#264extern OCerror ocfetch(OCstate*, const char*, OCdxdOCflagsOCnode**);
ocnode.c#11static OCerror mergedas1(OCnodeddsOCnodedas);
#12static OCerror mergedods1(OCnodeddsOCnodedas);
#13static OCerror mergeother1(OCnoderootOCnodedas);
#15static void computefullname(OCnodenode);
#24 OCnodenode = (OCnode*)oclistget(ocnodes,i);
#32 OCnodenode = (OCnode*)oclistget(ocnodes,i);
#36 OCnodedim = (OCnode*)oclistget(node->array.dimensions,j);
#44occomputefullnames(OCnoderoot)
#50     OCnodenode = (OCnode*)oclistget(root->subnodes,i);
#57computefullname(OCnodenode)
#88 OCnodenode = (OCnode*)oclistget(path,(size_t)i);
#98 OCnodenode = (OCnode*)oclistget(path,(size_t)i);
#108occollectpathtonode(OCnodenodeOClistpath)
#115OCnode*
#116ocnode_new(char* nameOCtype ptypeOCnoderoot)
#118    OCnodecdf = (OCnode*)ocmalloc(sizeof(OCnode));
#119    MEMCHECK(cdf,(OCnode*)NULL);
#120    memset((void*)cdf,0,sizeof(OCnode));
#149ocroot_free(OCnoderoot)
#165 OCnodenode = (OCnode*)oclistget(state->trees,(size_t)i);
#194 OCnodenode = (OCnode*)oclistget(nodes,i);
#245ocddsdasmerge(OCstatestateOCnodedasrootOCnodeddsroot)
#270 OCnodedas = (OCnode*)oclistget(dasroot->tree->nodes,i);
#282     OCnodesubnode = (OCnode*)oclistget(das->subnodes,j);
#288         OCnodedas2 = (OCnode*)oclistget(dasnodes,j);
#300 OCnodedds = (OCnode*)oclistget(ddsnodes,i);
#312 OCnodedas = (OCnode*)oclistget(dasnodes,i);
#314     OCnodedds = (OCnode*)oclistget(varnodes,j);
#327 OCnodedas = (OCnode*)oclistget(dasglobals,i);
#333 OCnodedas = (OCnode*)oclistget(dodsglobals,i);
#340 OCnodedas = (OCnode*)oclistget(dasnodes,i);
#355mergedas1(OCnodeddsOCnodedas)
#363 OCnodeattnode = (OCnode*)oclistget(das->subnodes,i);
#375mergedods1(OCnodeddsOCnodedods)
#386 OCnodeattnode = (OCnode*)oclistget(dods->subnodes,i);
#410mergeother1(OCnoderootOCnodedas)
#428     OCnodesub = (OCnode*)oclistget(das->subnodes,i);
#438ocuncorrelate(OCnoderoot)
#444 OCnodenode = (OCnode*)oclistget(tree->nodes,i);
#450occorrelater(OCnodeddsOCnodedxd)
#478     OCnodedxd1 = (OCnode*)oclistget(dxd->subnodes,(size_t)i);
#480 OCnodedds1 = (OCnode*)oclistget(dds->subnodes,(size_t)j);
#497     OCnodeddsdim = (OCnode*)oclistget(dds->array.dimensions,(size_t)i);
#498     OCnodedxddim = (OCnode*)oclistget(dxd->array.dimensions,(size_t)i);
#510occorrelate(OCnodeddsOCnodedxd)
#522ocmarkcacheable(OCstatestateOCnodeddsroot)
#531        OCnodenode = (OCnode*)oclistget(treenodes,(size_t)i);
#541            OCnodepathnode = (OCnode*)oclistget(path,(size_t)j);
#563ocddsdasmerge(OCstatestateOCnodeddsrootOCnodedasroot)
#571 OCnodenode = (OCnode*)oclistget(dasroot->subnodes,i);
#574 OCnodeattnode = (OCnode*)oclistget(node->subnodes,j);
#585 OCnodedas = (OCnode*)oclistget(dasroot->subnodes,i);
#590         OCnodedds = (OCnode*)oclistget(ddsroot->subnodes,j);
#607mergedas1(OCnodeddsOCnodedas)
#614 OCnodeattnode = (OCnode*)oclistget(das->subnodes,i);
#624 OCnodedasnode = (OCnode*)oclistget(das->subnodes,i);
#628     OCnodeddsnode = (OCnode*)oclistget(dds->subnodes,j);
ocnode.h#12    struct OCnodearray;   /* defining array node (if known)*/
#43struct OCnode {
#49    struct OCnode*  container; /* this node is subnode of container */
#50    struct OCnode*  root;      /* root node of tree containing this node */
#52    struct OCnode*  datadds;   /* correlated datadds node, if any */
#70extern OCnodeocnode_new(char* nameOCtype ptypeOCnoderoot);
#71extern void occollectpathtonode(OCnodenodeOClistpath);
#72extern void occomputefullnames(OCnoderoot);
#74extern void ocaddattribute(OCattributeattrOCnodeparent);
#76extern size_t ocsetsize(OCnodenode);
#77extern OCerror occorrelate(OCnode*,OCnode*);
#78extern void ocmarkcacheable(OCstatestateOCnodeddsroot);
#81extern void ocroot_free(OCnoderoot);
#85extern OCerror ocddsdasmerge(struct OCstate*, OCnodedasOCnodedds);
ocutil.c#64 OCnodenode = (OCnode*)oclistget(path,i);
#67     OCnodedim = (OCnode*)oclistget(node->array.dimensions,j);
#112freeOCnode(OCnodecdf, int deep)
#122         OCnodenode = (OCnode*)oclistget(cdf->subnodes,i);
#522oc_ispacked(OCnodenode)
ocutil.h#26extern int oc_ispacked(OCnodenode);


HyperKWIC - Version 7.20DA executed at 11:37 on 27 Oct 2017 | Polyhedron Solutions - INTERNAL USE | COMMERCIAL (Any O/S) SN 4AKIed