add.c#103    if (varid == NC_GLOBAL)
#143     if (varid == NC_GLOBAL)
attr.c#314 if(varid == NC_GLOBAL) /* Global attribute, attach to cdf */
atttests.c#98 if (ncattput(cdfidNC_GLOBALatts[ia].nameatts[ia].type,
#103 add_att(&testNC_GLOBAL, &atts[ia]); /* keep in-memory netcdf updated */
#117 if (ncattinq(cdfidNC_GLOBALatts[ia].name,
#129 if (ncattget(cdfidNC_GLOBALatts[ia].nametmp.val) == -1) {
#436    if (ncattinq(cdfidNC_GLOBALtest.atts[0].name, &type, &len) != -1) {
#665    if (ncattput(cdfidNC_GLOBALatt.nameatt.typeatt.lenatt.val) == -1) {
#669    add_att(&testNC_GLOBAL, &att); /* keep in-memory netcdf consistent */
#723    if (ncattcopy(cdfidNC_GLOBALatt.namecdfid2NC_GLOBAL) == -1) {
#729    if (ncattinq(cdfid2NC_GLOBALatt.name, &tmp.type, &tmp.len) == -1) {
#739    if (ncattget(cdfid2NC_GLOBALatt.nametmp.val) == -1) {
#785    if (ncattput(cdfidNC_GLOBALatt2.nameatt2.typeatt2.lenatt2.val)
#790    add_att(&testNC_GLOBAL, &att2); /* keep in-memory netcdf consistent */
#792    if (ncattcopy(cdfidNC_GLOBALatt2.namecdfid2tu2_id) == -1) {
#821    if (ncattcopy(cdfidNC_GLOBALatt2.namecdfidtu_id) == -1) {
#939 if (ncattname(cdfidNC_GLOBALiaatt.name) == -1) {
#944 while (ib < test.natts && test.atts[ib].var != NC_GLOBAL)
#984    if (ncattput(cdfidNC_GLOBALatt.nameatt.typeatt.lenatt.val)
#989    add_att(&testNC_GLOBAL, &att); /* keep in-memory netcdf consistent */
#992    if (ncattname(cdfidNC_GLOBALtest.ngatts-1, tmp.name) == -1) {
#1009 if (ncattname(cdfidNC_GLOBALiaatt.name) == -1) {
#1014 while (ib < test.natts && test.atts[ib].var != NC_GLOBAL)
#1058    if (ncattname(cdfidNC_GLOBAL, -1, att.name) != -1) {
#1062    if (ncattname(cdfidNC_GLOBALtest.ngattsatt.name) != -1) {
#1072    if (ncattname(cdfidNC_GLOBAL, 0, att.name) != -1) {
#1125    if (ncattput(cdfidNC_GLOBALatty.nameatty.typeatty.len,
#1130    add_att(&testNC_GLOBAL, &atty); /* keep in-memory netcdf in sync */
#1132    if (ncattput(cdfidNC_GLOBALattz.nameattz.typeattz.len,
#1137    add_att(&testNC_GLOBAL, &attz); /* keep in-memory netcdf in sync */
#1140    if (ncattrename(cdfidNC_GLOBALatty.namenewname) == -1) {
#1146    if (ncattinq(cdfidNC_GLOBALnewname, &tmp.type, &tmp.len) == -1) {
#1156    if (ncattget(cdfidNC_GLOBALnewnametmp.val) == -1) {
#1165    if (ncattinq(cdfidNC_GLOBALatty.name, &tmp.type, &tmp.len) != -1) {
#1170    if (ncattrename(cdfidNC_GLOBALattz.namenewname) != -1) {
#1175    if (ncattrename(cdfidNC_GLOBALattz.namelongername) == -1) {
#1185    if (ncattrename(cdfidNC_GLOBAL, "nonesuch", newname) != -1) {
#1195    if (ncattrename(cdfidNC_GLOBALnewname, "short") == -1) {
#1199    if (ncattrename(cdfidNC_GLOBAL, "short", "plugh") == -1) {
#1203    if (ncattget(cdfidNC_GLOBAL, "plugh", tmp.val) == -1) {
#1218    if (ncattrename(cdfidNC_GLOBALnewnameatty.name) != -1) {
#1274    if (ncattput(cdfidNC_GLOBALyaa.nameyaa.typeyaa.lenyaa.val) == -1) {
#1278    add_att(&testNC_GLOBAL, &yaa); /* keep in-memory netcdf in sync */
#1308    if (ncattdel(cdfidNC_GLOBALyaa.name) == -1) {
#1312    del_att(&testNC_GLOBAL, &yaa); /* keep in-memory netcdf consistent */
#1322    if (ncattinq(cdfidNC_GLOBALyaa.name, &atmp.type, &atmp.len) != -1) {
#1349    if (ncattput(cdfidNC_GLOBALyaa.nameyaa.typeyaa.lenyaa.val) == -1) {
#1353    add_att(&testNC_GLOBAL, &yaa); /* keep in-memory netcdf in sync */
#1374    if (ncattdel(cdfidNC_GLOBALyaa.name) != -1) {
bm_file.c#331      if ((ret = check_att(ncid1ncid2NC_GLOBALa)))
#561  if (nc_inq_attname(ncid_inNC_GLOBALaname)) ERR;
#562  if (nc_copy_att(ncid_inNC_GLOBALnamencid_outNC_GLOBAL)) ERR;
bm_many_atts.c#63     if (nc_put_att_int(grpNC_GLOBALanameNC_INT, 1, data)) ERR;
cdftests.c#105      {NC_GLOBAL, "title", NC_CHARLEN_OF (title_val), (void *) title_val};
#174    if (ncattput(ncid0NC_GLOBAL, "title", NC_CHARtitle.lentitle.val)
#179    add_att(&testNC_GLOBAL, &title); /* keep in-memory netcdf updated */
#806    if (ncattput(ncidNC_GLOBALatt.nameatt.typeatt.lenatt.val) == -1) {
#821    if (ncattinq(ncidNC_GLOBALatt.name, &att.type, &att.len) != -1) {
ctest.c#658    stat = nc_put_att_text(ncidNC_GLOBAL, "Gc", 1, "");
#664    stat = nc_put_att_schar(ncidNC_GLOBAL, "Gb", NC_BYTE, 2, c0_Gb_att);
#670    stat = nc_put_att_short(ncidNC_GLOBAL, "Gs", NC_SHORT, 3, c0_Gs_att);
#676    stat = nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "Gi", NC_INT, 3, c0_Gi_att);
#682    stat = nc_put_att_float(ncidNC_GLOBAL, "Gf", NC_FLOAT, 3, c0_Gf_att);
#688    stat = nc_put_att_double(ncidNC_GLOBAL, "Gd", NC_DOUBLE, 3, c0_Gd_att);
#694    stat = nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "Gatt-name-dashes", NC_INT, 1, c0_Gatt_MINUS_name_MINUS_dashes_att);
#700    stat = nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "Gatt.name.dots", NC_INT, 1, c0_Gatt_DOT_name_DOT_dots_att);
#706    stat = nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "Gatt+name+plusses", NC_INT, 1, c0_Gatt_PLUS_name_PLUS_plusses_att);
#712    stat = nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "Gatt@name@ats", NC_INT, 1, c0_Gatt_ATSIGN_name_ATSIGN_ats_att);
ctest64.c#658    stat = nc_put_att_text(ncidNC_GLOBAL, "Gc", 1, "");
#664    stat = nc_put_att_schar(ncidNC_GLOBAL, "Gb", NC_BYTE, 2, c0_Gb_att);
#670    stat = nc_put_att_short(ncidNC_GLOBAL, "Gs", NC_SHORT, 3, c0_Gs_att);
#676    stat = nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "Gi", NC_INT, 3, c0_Gi_att);
#682    stat = nc_put_att_float(ncidNC_GLOBAL, "Gf", NC_FLOAT, 3, c0_Gf_att);
#688    stat = nc_put_att_double(ncidNC_GLOBAL, "Gd", NC_DOUBLE, 3, c0_Gd_att);
#694    stat = nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "Gatt-name-dashes", NC_INT, 1, c0_Gatt_MINUS_name_MINUS_dashes_att);
#700    stat = nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "Gatt.name.dots", NC_INT, 1, c0_Gatt_DOT_name_DOT_dots_att);
#706    stat = nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "Gatt+name+plusses", NC_INT, 1, c0_Gatt_PLUS_name_PLUS_plusses_att);
#712    stat = nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "Gatt@name@ats", NC_INT, 1, c0_Gatt_ATSIGN_name_ATSIGN_ats_att);
dapdump.c#49        stat = nc_inq_attname(hdr->ncid,NC_GLOBAL,i,attname);
#52 stat = nc_inq_att(hdr->ncid,NC_GLOBAL,att->name,&nctype,&nvalues);
#63     stat = nc_get_att(hdr->ncid,NC_GLOBAL,att->name,values);
#71     stat = nc_get_att(hdr->ncid,NC_GLOBAL,att->name,values);
dvarinq.c#239   if (varid == NC_GLOBAL)
genbin.c#193    stat = nc_put_att_text(rootgroup->ncid,NC_GLOBAL,"_Format",strlen(format),format);
#440    varid = (asym->att.var == NULL?NC_GLOBAL : asym->att.var->ncid);
genlib.c#67 varid = (atts[iatt].var == -1) ? NC_GLOBAL : atts[iatt].var;
nc4attr.c#63   if(nc->ext_ncid == ncid && varid == NC_GLOBAL) {
#250   if(nc->ext_ncid == ncid && varid == NC_GLOBAL) {
#260   if (varid == NC_GLOBAL)
#365   if (!strcmp(att->name_FillValue) && varid != NC_GLOBAL)
#663   if (varid == NC_GLOBAL)
#700      if (varid == NC_GLOBAL)
#773   if (varid == NC_GLOBAL)
#853   if(nc->ext_ncid == ncid && varid == NC_GLOBAL) {
#861   if(varid != NC_GLOBAL) {
nc4hdf.c#1309  if (varid == NC_GLOBAL)
#2562  if ((retval = write_attlist(grp->attNC_GLOBALgrp)))
nc4internal.c#540   if (varid == NC_GLOBAL)
#591   if (varid == NC_GLOBAL)
nc4var.c#662   if (varid == NC_GLOBAL)
nccopy.c#907    NC_CHECK(copy_atts(igrpNC_GLOBALogidNC_GLOBAL));
ncd2dispatch.c#828     ncstat = buildattribute(dapcomm,att,NC_NAT,NC_GLOBAL);
#848            ncstat = nc_put_att_text(dapcomm->nc3id,NC_GLOBAL,"_sequence_dimensions",
#859        ncstat = nc_put_att_text(dapcomm->nc3id,NC_GLOBAL,"_translate",
#864            ncstat = nc_put_att_text(dapcomm->nc3id,NC_GLOBAL,"_url",
#875            ncstat = nc_put_att_text(dapcomm->nc3id,NC_GLOBAL,"_dds",strlen(nltxt),nltxt);
#886            ncstat = nc_put_att_text(dapcomm->nc3id,NC_GLOBAL,"_das",strlen(nltxt),nltxt);
#944        if(varid != NC_GLOBAL && strcmp(att->name,"_FillValue")==0)
ncdump.c#768        && varid == NC_GLOBAL
#1092    stat = nc_inq_att(ncid,NC_GLOBAL,NCPROPS,NULL,&len);
#1097        stat = nc_get_att_text(ncid,NC_GLOBAL,NCPROPS,propdata);
#1107    stat = nc_inq_att(ncid,NC_GLOBAL,SUPERBLOCKATT,NULL,&len);
#1110        stat = nc_get_att_int(ncid,NC_GLOBAL,SUPERBLOCKATT,&sbversion);
#1117    stat = nc_inq_att(ncid,NC_GLOBAL,ISNETCDF4ATT,NULL,&len);
#1120        stat = nc_get_att_int(ncid,NC_GLOBAL,ISNETCDF4ATT,&isnc4);
#1146 && varid == NC_GLOBAL
#1200 varid != NC_GLOBAL ? "  " : "",
#1209 varid != NC_GLOBAL ? "  " : "",
#1753       pr_att(ncidkindNC_GLOBAL, "", ia);
#1955 pr_attx(ncidNC_GLOBALia); /* print ia-th global attribute */
ncgentab.c#1784     varnum = NC_GLOBAL;  /* handle of "global" attribute */
#2585        atts[natts].var != NC_GLOBAL) {
nctime0.c#292    if (varid == NC_GLOBAL) /* time units not defined for global atts */
netcdf.h#244#define NC_GLOBAL -1
parallel_vara.c#130    err = nc_put_att_text(ncidNC_GLOBAL, "history", strlen(str_att),
ref_ctest.c#718   stat = nc_put_att_text(ncidNC_GLOBAL, "Gc", 1, "");
#722   stat = nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "Gb", NC_BYTE, 2, cdf_Gb);
#727   stat = nc_put_att_short(ncidNC_GLOBAL, "Gs", NC_SHORT, 3, cdf_Gs);
#732   stat = nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "Gi", NC_INT, 3, cdf_Gi);
#737   stat = nc_put_att_float(ncidNC_GLOBAL, "Gf", NC_FLOAT, 3, cdf_Gf);
#742   stat = nc_put_att_double(ncidNC_GLOBAL, "Gd", NC_DOUBLE, 3, cdf_Gd);
#745   stat = nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "Gatt-name-dashes", NC_INT, 1, cdf_Gatt_MINUS_name_MINUS_dashes);
#748   stat = nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "Gatt.name.dots", NC_INT, 1, cdf_Gatt_PERIOD_name_PERIOD_dots);
#751   stat = nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "Gatt+name+plusses", NC_INT, 1, cdf_Gatt_PLUS_name_PLUS_plusses);
#754   stat = nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "Gatt@name@ats", NC_INT, 1, cdf_Gatt_ATSIGN_name_ATSIGN_ats);
ref_ctest64.c#718   stat = nc_put_att_text(ncidNC_GLOBAL, "Gc", 1, "");
#722   stat = nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "Gb", NC_BYTE, 2, cdf_Gb);
#727   stat = nc_put_att_short(ncidNC_GLOBAL, "Gs", NC_SHORT, 3, cdf_Gs);
#732   stat = nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "Gi", NC_INT, 3, cdf_Gi);
#737   stat = nc_put_att_float(ncidNC_GLOBAL, "Gf", NC_FLOAT, 3, cdf_Gf);
#742   stat = nc_put_att_double(ncidNC_GLOBAL, "Gd", NC_DOUBLE, 3, cdf_Gd);
#745   stat = nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "Gatt-name-dashes", NC_INT, 1, cdf_Gatt_MINUS_name_MINUS_dashes);
#748   stat = nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "Gatt.name.dots", NC_INT, 1, cdf_Gatt_PERIOD_name_PERIOD_dots);
#751   stat = nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "Gatt+name+plusses", NC_INT, 1, cdf_Gatt_PLUS_name_PLUS_plusses);
#754   stat = nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "Gatt@name@ats", NC_INT, 1, cdf_Gatt_ATSIGN_name_ATSIGN_ats);
t_nc.c#378 assert( nc_put_att_text(idNC_GLOBAL,
#380 assert( nc_get_att_text(idNC_GLOBAL,
#383 assert( nc_put_att_text(idNC_GLOBAL,
#385 assert( nc_get_att_text(idNC_GLOBAL,
#502 assert( nc_inq_attname(idNC_GLOBAL, 0, adesc->mnem) == 0);
#504 assert( nc_inq_att(idNC_GLOBALadesc->mnem, &(adesc->type), &(adesc->len))== NC_NOERR);
#507 assert( nc_get_att_text(idNC_GLOBAL, "TITLE", buf)== NC_NOERR);
test_read.c#303     err = nc_put_att_text(ncid2NC_GLOBAL, "inqa", 1+strlen("stuff"),
test_write.c#179    err = nc_put_att_text(ncidNC_GLOBAL, "title", 1+strlen(title), title);
#225    IF ((err = nc_put_att_text(ncidNC_GLOBAL, "Credits", 1+strlen("Thanks!"), "Thanks!")))
#1454    err = nc_put_att_text(ncid_outNC_GLOBAL, "a", 1, "A");
#1473     err = nc_copy_att(ncid_outNC_GLOBAL, "a", ncid_outi);
#2053       if ((err=nc_put_att_text(ncidNC_GLOBAL, "testatt",
tests.h#262#define VARID(varid)      (varid < 0 ? NC_GLOBAL : varid)
tst_atts.c#1199    stat = nc_put_att_text(ncidNC_GLOBAL, "Gc", 1, "\177");
#1204    stat = nc_put_att_schar(ncidNC_GLOBAL, "Gb", NC_BYTE, 2, Gb_att);
#1209    stat = nc_put_att_short(ncidNC_GLOBAL, "Gs", NC_SHORT, 3, Gs_att);
#1214    stat = nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "Gi", NC_INT, 4, Gi_att);
#1219    stat = nc_put_att_float(ncidNC_GLOBAL, "Gf", NC_FLOAT, 5, Gf_att);
#1224    stat = nc_put_att_double(ncidNC_GLOBAL, "Gd", NC_DOUBLE, 6, Gd_att);
#2375      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBALA1_NAMENC_CHAR, 1, &char_data)) ERR;
#2384      if (nc_copy_att(ncidNC_GLOBALA1_NAMEncid, 0)) ERR;
#2451      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBALA_NAMENC_CHAR, 1,
#2466     if (nc_copy_att(ncidNC_GLOBALA_NAMEncidv)) ERR_RET;
tst_atts.c#39      if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBALOLD_NAME, strlen(CONTENTS),
#43      if (nc_rename_att(ncidNC_GLOBALOLD_NAMENEW_NAME)) ERR;
#46      if (nc_inq_attid(ncidNC_GLOBALNEW_NAME, &attid)) ERR;
#48      if (nc_get_att_text(ncidNC_GLOBALNEW_NAMEdata_in)) ERR;
#55      if (nc_inq_attid(ncidNC_GLOBALNEW_NAME, &attid)) ERR;
#57      if (nc_get_att_text(ncidNC_GLOBALNEW_NAMEdata_in)) ERR;
tst_atts1.c#98   if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBALname[0], len[0], NULL)) ERR;
#99   if (nc_put_att_schar(ncidNC_GLOBALname[1], NC_BYTElen[1], b)) ERR;
#100   if (nc_put_att_short(ncidNC_GLOBALname[2], NC_SHORTlen[2], s)) ERR;
#101   if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBALname[3], NC_INTlen[3], i)) ERR;
#102   if (nc_put_att_float(ncidNC_GLOBALname[4], NC_FLOATlen[4], f)) ERR;
#103   if (nc_put_att_double(ncidNC_GLOBALname[5], NC_DOUBLElen[5], d)) ERR;
#104   if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBALname[6], NC_INTlen[6], &att_name_dashes)) ERR;
#105   if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBALname[7], NC_INTlen[7], &att_name_dots)) ERR;
#112      if (nc_inq_attname(ncidNC_GLOBALjname_in)) ERR;
#151  if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBALname[j], NC_INT, 0, NULL)) ERR;
#158  if (nc_inq_attname(ncidNC_GLOBALjname_in)) ERR;
#177      if (nc_put_att_ushort(ncidNC_GLOBALATT_USHORT_NAMENC_USHORTATT_LEN,
#179      if (nc_put_att_uint(ncidNC_GLOBALATT_UINT_NAMENC_UINTATT_LEN,
#181      if (nc_put_att_longlong(ncidNC_GLOBALATT_INT64_NAMENC_INT64ATT_LEN,
#183      if (nc_put_att_ulonglong(ncidNC_GLOBALATT_UINT64_NAMENC_UINT64ATT_LEN,
#188      if (nc_put_att_uint(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMENC_INTATT_LEN,
#190      if (nc_put_att_longlong(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMENC_INTATT_LEN,
#192      if (nc_put_att_ulonglong(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMENC_INTATT_LEN,
#194      if (nc_put_att_ushort(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMENC_INTATT_LEN,
#197      if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMENC_INTATT_LEN,
#202      if (nc_get_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEuchar_in) != NC_ERANGEERR;
#203      if (nc_get_att_ushort(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEushort_in) != NC_ERANGEERR;
#204      if (nc_get_att_uint(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEuint_in) != NC_ERANGEERR;
#205      if (nc_get_att_longlong(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMElonglong_in)) ERR;
#206      if (nc_get_att_ulonglong(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEulonglong_in) != NC_ERANGEERR;
#212      if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME, strlen(speech)+1, speech)) ERR;
#213      if (nc_put_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMENC_BYTEATT_LENschar_out)) ERR;
#214      if (nc_put_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_UCHAR_NAMENC_UBYTEATT_LENuchar_out)) ERR;
#215      if (nc_put_att_short(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMENC_SHORTATT_LENshort_out)) ERR;
#216      if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMENC_INTATT_LENint_out)) ERR;
#217      if (nc_put_att_float(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMENC_FLOATATT_LENfloat_out)) ERR;
#218      if (nc_put_att_double(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMENC_DOUBLEATT_LENdouble_out)) ERR;
#219      if (nc_put_att_ushort(ncidNC_GLOBALATT_USHORT_NAMENC_USHORTATT_LENushort_out)) ERR;
#220      if (nc_put_att_uint(ncidNC_GLOBALATT_UINT_NAMENC_UINTATT_LENuint_out)) ERR;
#221      if (nc_put_att_longlong(ncidNC_GLOBALATT_INT64_NAMENC_INT64ATT_LENlonglong_out)) ERR;
#222      if (nc_put_att_ulonglong(ncidNC_GLOBALATT_UINT64_NAMENC_UINT64ATT_LENulonglong_out)) ERR;
#228      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME, &att_type, &att_len))
#232      if (nc_get_att_text(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMEspeech_in)) ERR;
#236      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMEschar_in)) ERR;
#239      if (nc_get_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_UCHAR_NAMEuchar_in)) ERR;
#242      if (nc_get_att_short(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEshort_in)) ERR;
#245      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEint_in)) ERR;
#248      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEfloat_in)) ERR;
#251      if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEdouble_in)) ERR;
#254      if (nc_get_att_ushort(ncidNC_GLOBALATT_USHORT_NAMEushort_in)) ERR;
#257      if (nc_get_att_uint(ncidNC_GLOBALATT_UINT_NAMEuint_in)) ERR;
#260      if (nc_get_att_longlong(ncidNC_GLOBALATT_INT64_NAMElonglong_in)) ERR;
#263      if (nc_get_att_ulonglong(ncidNC_GLOBALATT_UINT64_NAMEulonglong_in)) ERR;
#280      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMEschar_in) != NC_ECHARERR;
#281      if (nc_get_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMEuchar_in) != NC_ECHARERR;
#282      if (nc_get_att_short(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMEshort_in) != NC_ECHARERR;
#283      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMEint_in) != NC_ECHARERR;
#284      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMEfloat_in) != NC_ECHARERR;
#285      if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMEdouble_in) != NC_ECHARERR;
#286      if (nc_get_att_ushort(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMEushort_in) != NC_ECHARERR;
#287      if (nc_get_att_uint(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMEuint_in) != NC_ECHARERR;
#288      if (nc_get_att_long(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMElong_in) != NC_ECHARERR;
#289      if (nc_get_att_longlong(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMElonglong_in) != NC_ECHARERR;
#290      if (nc_get_att_ulonglong(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMEulonglong_in) != NC_ECHARERR;
#293      if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMEdouble_in)) ERR;
#296      if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALATT_UCHAR_NAMEdouble_in)) ERR;
#299      if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEdouble_in)) ERR;
#302      if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALATT_USHORT_NAMEdouble_in)) ERR;
#305      if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEdouble_in)) ERR;
#308      if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALATT_UINT_NAMEdouble_in)) ERR;
#311      if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEdouble_in)) ERR;
#314      if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEdouble_in)) ERR;
#317      if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALATT_INT64_NAMEdouble_in)) ERR;
#320      if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALATT_UINT64_NAMEdouble_in)) ERR;
#325      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMEfloat_in)) ERR;
#328      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT_UCHAR_NAMEfloat_in)) ERR;
#331      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEfloat_in)) ERR;
#334      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT_USHORT_NAMEfloat_in)) ERR;
#337      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEfloat_in)) ERR;
#340      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT_UINT_NAMEfloat_in)) ERR;
#344      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEfloat_in)) ERR;
#347      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEfloat_in)) ERR;
#350      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT_INT64_NAMEfloat_in)) ERR;
#354      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT_UINT64_NAMEfloat_in)) ERR;
#360      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMEint_in)) ERR;
#363      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT_UCHAR_NAMEint_in)) ERR;
#366      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEint_in)) ERR;
#369      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT_USHORT_NAMEint_in)) ERR;
#372      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEint_in)) ERR;
#375      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT_UINT_NAMEint_in) != NC_ERANGEERR;
#378      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEint_in)) ERR;
#381      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEint_in)) ERR;
#384      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT_INT64_NAMEint_in) != NC_ERANGEERR;
#387      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT_UINT64_NAMEint_in) != NC_ERANGEERR;
#392      if (nc_get_att_uint(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMEuint_in) != NC_ERANGEERR;
#395      if (nc_get_att_uint(ncidNC_GLOBALATT_UCHAR_NAMEuint_in)) ERR;
#398      if (nc_get_att_uint(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEuint_in) != NC_ERANGEERR;
#401      if (nc_get_att_uint(ncidNC_GLOBALATT_USHORT_NAMEuint_in)) ERR;
#404      if (nc_get_att_uint(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEuint_in) != NC_ERANGEERR;
#407      if (nc_get_att_uint(ncidNC_GLOBALATT_UINT_NAMEuint_in)) ERR;
#410      if (nc_get_att_uint(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEuint_in) != NC_ERANGEERR;
#413      if (nc_get_att_uint(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEuint_in) != NC_ERANGEERR;
#416      if (nc_get_att_uint(ncidNC_GLOBALATT_INT64_NAMEuint_in) != NC_ERANGEERR;
#419      if (nc_get_att_uint(ncidNC_GLOBALATT_UINT64_NAMEuint_in)) ERR;
#424      if (nc_get_att_short(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMEshort_in)) ERR;
#427      if (nc_get_att_short(ncidNC_GLOBALATT_UCHAR_NAMEshort_in)) ERR;
#430      if (nc_get_att_short(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEshort_in)) ERR;
#433      if (nc_get_att_short(ncidNC_GLOBALATT_USHORT_NAMEshort_in) != NC_ERANGEERR;
#436      if (nc_get_att_short(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEshort_in) != NC_ERANGEERR;
#439      if (nc_get_att_short(ncidNC_GLOBALATT_UINT_NAMEshort_in) != NC_ERANGEERR;
#442      if (nc_get_att_short(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEshort_in)) ERR;
#445      if (nc_get_att_short(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEshort_in)) ERR;
#448      if (nc_get_att_short(ncidNC_GLOBALATT_INT64_NAMEshort_in) != NC_ERANGEERR;
#451      if (nc_get_att_short(ncidNC_GLOBALATT_UINT64_NAMEshort_in) != NC_ERANGEERR;
#456      if (nc_get_att_ushort(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMEushort_in) != NC_ERANGEERR;
#459      if (nc_get_att_ushort(ncidNC_GLOBALATT_UCHAR_NAMEushort_in)) ERR;
#462      if (nc_get_att_ushort(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEushort_in) != NC_ERANGEERR;
#465      if (nc_get_att_ushort(ncidNC_GLOBALATT_USHORT_NAMEushort_in)) ERR;
#468      if (nc_get_att_ushort(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEushort_in) != NC_ERANGEERR;
#471      if (nc_get_att_ushort(ncidNC_GLOBALATT_UINT_NAMEushort_in) != NC_ERANGEERR;
#474      if (nc_get_att_ushort(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEushort_in) != NC_ERANGEERR;
#477      if (nc_get_att_ushort(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEushort_in) != NC_ERANGEERR;
#480      if (nc_get_att_ushort(ncidNC_GLOBALATT_INT64_NAMEushort_in) != NC_ERANGEERR;
#483      if (nc_get_att_ushort(ncidNC_GLOBALATT_UINT64_NAMEushort_in) != NC_ERANGEERR;
#488      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMEschar_in)) ERR;
#491      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_UCHAR_NAMEschar_in) != NC_ERANGEERR;
#494      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEschar_in) != NC_ERANGEERR;
#497      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_USHORT_NAMEschar_in) != NC_ERANGEERR;
#500      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEschar_in) != NC_ERANGEERR;
#503      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_UINT_NAMEschar_in) != NC_ERANGEERR;
#506      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEschar_in)) ERR;
#509      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEschar_in)) ERR;
#512      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_INT64_NAMEschar_in) != NC_ERANGEERR;
#515      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_UINT64_NAMEschar_in) != NC_ERANGEERR;
#520      if (nc_get_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMEuchar_in) != NC_ERANGEERR;
#523      if (nc_get_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_UCHAR_NAMEuchar_in)) ERR;
#526      if (nc_get_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEuchar_in) != NC_ERANGEERR;
#529      if (nc_get_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_USHORT_NAMEuchar_in) != NC_ERANGEERR;
#532      if (nc_get_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEuchar_in) != NC_ERANGEERR;
#535      if (nc_get_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_UINT_NAMEuchar_in) != NC_ERANGEERR;
#538      if (nc_get_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEuchar_in) != NC_ERANGEERR;
#541      if (nc_get_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEuchar_in) != NC_ERANGEERR;
#544      if (nc_get_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_INT64_NAMEuchar_in) != NC_ERANGEERR;
#547      if (nc_get_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_UINT64_NAMEuchar_in) != NC_ERANGEERR;
#552      if (nc_get_att_longlong(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMElonglong_in)) ERR;
#555      if (nc_get_att_longlong(ncidNC_GLOBALATT_UCHAR_NAMElonglong_in)) ERR;
#558      if (nc_get_att_longlong(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMElonglong_in)) ERR;
#561      if (nc_get_att_longlong(ncidNC_GLOBALATT_USHORT_NAMElonglong_in)) ERR;
#564      if (nc_get_att_longlong(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMElonglong_in)) ERR;
#567      if (nc_get_att_longlong(ncidNC_GLOBALATT_UINT_NAMElonglong_in)) ERR;
#570      if (nc_get_att_longlong(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMElonglong_in)) ERR;
#573      if (nc_get_att_longlong(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMElonglong_in)) ERR;
#576      if (nc_get_att_longlong(ncidNC_GLOBALATT_INT64_NAMElonglong_in)) ERR;
#579      if (nc_get_att_longlong(ncidNC_GLOBALATT_UINT64_NAMElonglong_in)) ERR;
#584      if (nc_get_att_ulonglong(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMEulonglong_in) != NC_ERANGEERR;
#587      if (nc_get_att_ulonglong(ncidNC_GLOBALATT_UCHAR_NAMEulonglong_in)) ERR;
#590      if (nc_get_att_ulonglong(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEulonglong_in) != NC_ERANGEERR;
#593      if (nc_get_att_ulonglong(ncidNC_GLOBALATT_USHORT_NAMEulonglong_in)) ERR;
#596      if (nc_get_att_ulonglong(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEulonglong_in) != NC_ERANGEERR;
#599      if (nc_get_att_ulonglong(ncidNC_GLOBALATT_UINT_NAMEulonglong_in)) ERR;
#602      if (nc_get_att_ulonglong(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEulonglong_in) != NC_ERANGEERR;
#605      if (nc_get_att_ulonglong(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEulonglong_in) != NC_ERANGEERR;
#608      if (nc_get_att_ulonglong(ncidNC_GLOBALATT_INT64_NAMEulonglong_in) != NC_ERANGEERR;
#611      if (nc_get_att_ulonglong(ncidNC_GLOBALATT_UINT64_NAMEulonglong_in)) ERR;
#689      if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME, 0, NULL)) ERR;
#690      if (nc_put_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMENC_BYTE, 0, NULL)) ERR;
#691      if (nc_put_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_UCHAR_NAMENC_UBYTE, 0, uchar_out)) ERR;
#692      if (nc_put_att_short(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMENC_SHORT, 0, NULL)) ERR;
#693      if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMENC_INT, 0, NULL)) ERR;
#694      if (nc_put_att_float(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMENC_FLOAT, 0, NULL)) ERR;
#695      if (nc_put_att_double(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMENC_DOUBLE, 0, NULL)) ERR;
#712      if (nc_get_att_text(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMENULL)) ERR;
#713      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME, &xtype, &len)) ERR;
#715      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMEschar_in)) ERR;
#716      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAME, &xtype, &len)) ERR;
#718      if (nc_get_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_UCHAR_NAMEuchar_in)) ERR;
#719      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_UCHAR_NAME, &xtype, &len)) ERR;
#721      if (nc_get_att_short(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEshort_in)) ERR;
#722      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAME, &xtype, &len)) ERR;
#724      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEint_in)) ERR;
#725      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAME, &xtype, &len)) ERR;
#727      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEfloat_in)) ERR;
#728      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAME, &xtype, &len)) ERR;
#730      if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEdouble_in)) ERR;
#731      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAME, &xtype, &len)) ERR;
#734      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEschar_in)) ERR;
#735      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEschar_in)) ERR;
#736      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEschar_in)) ERR;
#737      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEschar_in)) ERR;
#757      if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME, 0, NULL)) ERR;
#758      if (nc_put_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMENC_BYTE, 0, NULL)) ERR;
#759      if (nc_put_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_UCHAR_NAMENC_UBYTE, 0, uchar_out)) ERR;
#760      if (nc_put_att_short(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMENC_SHORT, 0, NULL)) ERR;
#761      if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMENC_INT, 0, NULL)) ERR;
#762      if (nc_put_att_float(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMENC_FLOAT, 0, NULL)) ERR;
#763      if (nc_put_att_double(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMENC_DOUBLE, 0, NULL)) ERR;
#769      if (nc_get_att_text(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMENULL)) ERR;
#770      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMEschar_in)) ERR;
#771      if (nc_get_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_UCHAR_NAMEuchar_in)) ERR;
#772      if (nc_get_att_short(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEshort_in)) ERR;
#773      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEint_in)) ERR;
#774      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEfloat_in)) ERR;
#775      if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEdouble_in)) ERR;
#777      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEschar_in)) ERR;
#778      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEschar_in)) ERR;
#779      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEschar_in)) ERR;
#780      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEschar_in)) ERR;
#797      if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME, strlen(speech)+1,
#803      if (nc_inq_attid(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME, &attid_in)) ERR;
#805      if (nc_inq_attname(ncidNC_GLOBALattid_inname_in)) ERR;
#807      if (nc_rename_att(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMEATT_TEXT_NAME2)) ERR;
#808      if (nc_inq_attname(ncidNC_GLOBALattid_inname_in)) ERR;
#813      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME2, &att_type, &att_len)) ERR;
#816      if (nc_get_att_text(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME2speech_in)) ERR;
#819      if (nc_get_att_text(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMEspeech_in) != NC_ENOTATTERR;
#824      if (nc_del_att(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME2)) ERR;
#829      if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME, strlen(speech)+1, speech)) ERR;
#865      if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBALATT0NC_INT, 1, &number)) ERR;
#866      if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBALATT1NC_INT, 1, &number)) ERR;
#871      if (nc_inq_attid(ncidNC_GLOBALATT0, &attid_in)) ERR;
#873      if (nc_inq_attid(ncidNC_GLOBALATT1, &attid_in)) ERR;
#958      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBALATT_1NC_INT, 1, &att)) ERR;
#959      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBALATT_2NC_INT, 1, &att)) ERR;
#960      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBALATT_3NC_INT, 1, &att)) ERR;
#990      if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME, strlen(speech)+1, speech)) ERR;
#991      if (nc_put_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMENC_BYTEATT_LENschar_out)) ERR;
#992      if (nc_put_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_UCHAR_NAMENC_UBYTEATT_LENuchar_out)) ERR;
#993      if (nc_put_att_short(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMENC_SHORTATT_LENshort_out)) ERR;
#994      if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMENC_INTATT_LENint_out)) ERR;
#995      if (nc_put_att_float(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMENC_FLOATATT_LENfloat_out)) ERR;
#996      if (nc_put_att_double(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMENC_DOUBLEATT_LENdouble_out)) ERR;
#997      if (nc_put_att_ushort(ncidNC_GLOBALATT_USHORT_NAMENC_USHORTATT_LENushort_out)) ERR;
#998      if (nc_put_att_uint(ncidNC_GLOBALATT_UINT_NAMENC_UINTATT_LENuint_out)) ERR;
#999      if (nc_put_att_longlong(ncidNC_GLOBALATT_INT64_NAMENC_INT64ATT_LENlonglong_out)) ERR;
#1000      if (nc_put_att_ulonglong(ncidNC_GLOBALATT_UINT64_NAMENC_UINT64ATT_LENulonglong_out)) ERR;
#1004      if (nc_copy_att(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMEncid2NC_GLOBAL)) ERR;
#1005      if (nc_copy_att(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMEncid2NC_GLOBAL)) ERR;
#1006      if (nc_copy_att(ncidNC_GLOBALATT_UCHAR_NAMEncid2NC_GLOBAL)) ERR;
#1007      if (nc_copy_att(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEncid2NC_GLOBAL)) ERR;
#1008      if (nc_copy_att(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEncid2NC_GLOBAL)) ERR;
#1009      if (nc_copy_att(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEncid2NC_GLOBAL)) ERR;
#1010      if (nc_copy_att(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEncid2NC_GLOBAL)) ERR;
#1011      if (nc_copy_att(ncidNC_GLOBALATT_USHORT_NAMEncid2NC_GLOBAL)) ERR;
#1012      if (nc_copy_att(ncidNC_GLOBALATT_UINT_NAMEncid2NC_GLOBAL)) ERR;
#1013      if (nc_copy_att(ncidNC_GLOBALATT_INT64_NAMEncid2NC_GLOBAL)) ERR;
#1014      if (nc_copy_att(ncidNC_GLOBALATT_UINT64_NAMEncid2NC_GLOBAL)) ERR;
#1023      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME, &att_type, &att_len)) ERR;
#1026      if (nc_get_att_text(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMEspeech_in)) ERR;
#1030      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMEschar_in)) ERR;
#1033      if (nc_get_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_UCHAR_NAMEuchar_in)) ERR;
#1036      if (nc_get_att_short(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEshort_in)) ERR;
#1039      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEint_in)) ERR;
#1042      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEfloat_in)) ERR;
#1045      if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEdouble_in)) ERR;
#1048      if (nc_get_att_ushort(ncidNC_GLOBALATT_USHORT_NAMEushort_in)) ERR;
#1051      if (nc_get_att_uint(ncidNC_GLOBALATT_UINT_NAMEuint_in)) ERR;
#1054      if (nc_get_att_longlong(ncidNC_GLOBALATT_INT64_NAMElonglong_in)) ERR;
#1057      if (nc_get_att_ulonglong(ncidNC_GLOBALATT_UINT64_NAMEulonglong_in)) ERR;
tst_atts2.c#72      if (nc_put_att(ncid[0], NC_GLOBALATT_NAME3typeidDIM_LEN,
#77      if (nc_copy_att(ncid[0], NC_GLOBALATT_NAME3ncid[1],
#78       NC_GLOBAL) != NC_EBADTYPEERR;
#95      if (nc_put_att_string(ncid1NC_GLOBALATT_NAMEATT_LENmc)) ERR;
#99      if (nc_copy_att(ncid1NC_GLOBALATT_NAMEncid2NC_GLOBAL)) ERR;
#107      if (nc_get_att_string(ncid2NC_GLOBALATT_NAME, &mc_in)) ERR;
#128  nc_put_att(ncid1NC_GLOBALname[a], a + 1, ATT_LEN,
#135  if (nc_copy_att(ncid1NC_GLOBALname[a], ncid2NC_GLOBAL)) ERR;
#144  nc_get_att(ncid1NC_GLOBALname[a], (void *)&data_in[a]);
#186      if (nc_put_att(ncid[0], NC_GLOBALATT_NAME2typeidDIM_LEN,
#189      if (nc_copy_att(ncid[0], NC_GLOBALATT_NAME2ncid[1],
#190       NC_GLOBAL)) ERR;
#198      if (nc_get_att(ncid[1], NC_GLOBALATT_NAME2data_in)) ERR;
#232      if (nc_put_att(ncid[0], NC_GLOBALATT_NAME2typeidDIM_LEN_10,
#235      if (nc_copy_att(ncid[0], NC_GLOBALATT_NAME2ncid[1],
#236       NC_GLOBAL)) ERR;
#244      if (nc_get_att(ncid[1], NC_GLOBALATT_NAME2data_in)) ERR;
tst_atts3.c#106   if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBALname[0], len[0], NULL)) ERR;
#107   if (nc_put_att_schar(ncidNC_GLOBALname[1], NC_BYTElen[1], b)) ERR;
#108   if (nc_put_att_short(ncidNC_GLOBALname[2], NC_SHORTlen[2], s)) ERR;
#109   if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBALname[3], NC_INTlen[3], i)) ERR;
#110   if (nc_put_att_float(ncidNC_GLOBALname[4], NC_FLOATlen[4], f)) ERR;
#111   if (nc_put_att_double(ncidNC_GLOBALname[5], NC_DOUBLElen[5], d)) ERR;
#112   if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBALname[6], NC_INTlen[6], &att_name_dashes)) ERR;
#113   if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBALname[7], NC_INTlen[7], &att_name_dots)) ERR;
#124      if (nc_inq_attname(ncidNC_GLOBALjname_in)) ERR;
#174  if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBALname[j], NC_INT, 0, NULL)) ERR;
#185  if (nc_inq_attname(ncidNC_GLOBALjname_in)) ERR;
#208      if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMENC_INTATT_LEN,
#213      if (nc_get_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEuchar_in) != NC_ERANGEERR;
#218      if (nc_get_att_longlong(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMElonglong_in)) ERR;
#229      if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME, strlen(speech)+1, speech)) ERR;
#230      if (nc_put_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMENC_BYTEATT_LENschar_out)) ERR;
#231      if (nc_put_att_short(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMENC_SHORTATT_LENshort_out)) ERR;
#232      if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMENC_INTATT_LENint_out)) ERR;
#233      if (nc_put_att_float(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMENC_FLOATATT_LENfloat_out)) ERR;
#234      if (nc_put_att_double(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMENC_DOUBLEATT_LENdouble_out)) ERR;
#244      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME, &att_type, &att_len))
#248      if (nc_get_att_text(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMEspeech_in)) ERR;
#252      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMEschar_in)) ERR;
#255      if (nc_get_att_short(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEshort_in)) ERR;
#258      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEint_in)) ERR;
#261      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEfloat_in)) ERR;
#264      if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEdouble_in)) ERR;
#285      if (nc_get_att_short(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMEshort_in) != NC_ECHARERR;
#286      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMEint_in) != NC_ECHARERR;
#287      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMEfloat_in) != NC_ECHARERR;
#288      if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMEdouble_in) != NC_ECHARERR;
#291      if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMEdouble_in)) ERR;
#294      if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEdouble_in)) ERR;
#297      if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEdouble_in)) ERR;
#300      if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEdouble_in)) ERR;
#303      if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEdouble_in)) ERR;
#308      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMEfloat_in)) ERR;
#311      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEfloat_in)) ERR;
#314      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEfloat_in)) ERR;
#317      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEfloat_in)) ERR;
#320      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEfloat_in)) ERR;
#325      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMEint_in)) ERR;
#328      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEint_in)) ERR;
#331      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEint_in)) ERR;
#334      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEint_in)) ERR;
#337      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEint_in)) ERR;
#342      if (nc_get_att_short(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMEshort_in)) ERR;
#345      if (nc_get_att_short(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEshort_in)) ERR;
#348      if (nc_get_att_short(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEshort_in) != NC_ERANGEERR;
#351      if (nc_get_att_short(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEshort_in)) ERR;
#354      if (nc_get_att_short(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEshort_in)) ERR;
#359      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMEschar_in)) ERR;
#362      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEschar_in) != NC_ERANGEERR;
#365      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEschar_in) != NC_ERANGEERR;
#368      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEschar_in)) ERR;
#371      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEschar_in)) ERR;
#377      if (nc_get_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMEuchar_in)) ERR;
#380      if (nc_get_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEuchar_in) != NC_ERANGEERR;
#383      if (nc_get_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEuchar_in) != NC_ERANGEERR;
#386      if (nc_get_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEuchar_in) != NC_ERANGEERR;
#389      if (nc_get_att_uchar(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEuchar_in) != NC_ERANGEERR;
#394      if (nc_get_att_longlong(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMElonglong_in)) ERR;
#397      if (nc_get_att_longlong(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMElonglong_in)) ERR;
#400      if (nc_get_att_longlong(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMElonglong_in)) ERR;
#402      if (nc_get_att_longlong(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMElonglong_in)) ERR;
#405      if (nc_get_att_longlong(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMElonglong_in)) ERR;
#408      if (nc_get_att_longlong(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMElonglong_in)) ERR;
#427      if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME, 0, NULL)) ERR;
#428      if (nc_put_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMENC_BYTE, 0, NULL)) ERR;
#429      if (nc_put_att_short(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMENC_SHORT, 0, NULL)) ERR;
#430      if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMENC_INT, 0, NULL)) ERR;
#431      if (nc_put_att_float(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMENC_FLOAT, 0, NULL)) ERR;
#432      if (nc_put_att_double(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMENC_DOUBLE, 0, NULL)) ERR;
#453      if (nc_get_att_text(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMENULL)) ERR;
#454      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME, &xtype, &len)) ERR;
#456      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMEschar_in)) ERR;
#457      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAME, &xtype, &len)) ERR;
#459      if (nc_get_att_short(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEshort_in)) ERR;
#460      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAME, &xtype, &len)) ERR;
#462      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEint_in)) ERR;
#463      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAME, &xtype, &len)) ERR;
#465      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEfloat_in)) ERR;
#466      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAME, &xtype, &len)) ERR;
#468      if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEdouble_in)) ERR;
#469      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAME, &xtype, &len)) ERR;
#472      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEschar_in)) ERR;
#473      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEschar_in)) ERR;
#474      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEschar_in)) ERR;
#475      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEschar_in)) ERR;
#498      if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME, 0, NULL)) ERR;
#499      if (nc_put_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMENC_BYTE, 0, NULL)) ERR;
#500      if (nc_put_att_short(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMENC_SHORT, 0, NULL)) ERR;
#501      if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMENC_INT, 0, NULL)) ERR;
#502      if (nc_put_att_float(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMENC_FLOAT, 0, NULL)) ERR;
#503      if (nc_put_att_double(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMENC_DOUBLE, 0, NULL)) ERR;
#513      if (nc_get_att_text(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMENULL)) ERR;
#514      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMEschar_in)) ERR;
#515      if (nc_get_att_short(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEshort_in)) ERR;
#516      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEint_in)) ERR;
#517      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEfloat_in)) ERR;
#518      if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEdouble_in)) ERR;
#520      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEschar_in)) ERR;
#521      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEschar_in)) ERR;
#522      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEschar_in)) ERR;
#523      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEschar_in)) ERR;
#544      if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME, strlen(speech)+1,
#554      if (nc_inq_attid(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME, &attid_in)) ERR;
#556      if (nc_inq_attname(ncidNC_GLOBALattid_inname_in)) ERR;
#559      if (nc_rename_att(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMEATT_TEXT_NAME2)) ERR;
#560      if (nc_inq_attname(ncidNC_GLOBALattid_inname_in)) ERR;
#569      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME2, &att_type, &att_len)) ERR;
#572      if (nc_get_att_text(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME2speech_in)) ERR;
#575      if (nc_get_att_text(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMEspeech_in) != NC_ENOTATTERR;
#585      if (nc_del_att(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME2)) ERR;
#594      if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME, strlen(speech)+1, speech)) ERR;
#644      if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBALATT0NC_INT, 1, &number)) ERR;
#645      if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBALATT1NC_INT, 1, &number)) ERR;
#654      if (nc_inq_attid(ncidNC_GLOBALATT0, &attid_in)) ERR;
#656      if (nc_inq_attid(ncidNC_GLOBALATT1, &attid_in)) ERR;
#758      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBALATT_1NC_INT, 1, &att)) ERR;
#759      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBALATT_2NC_INT, 1, &att)) ERR;
#760      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBALATT_3NC_INT, 1, &att)) ERR;
#793      if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME, strlen(speech)+1, speech)) ERR;
#794      if (nc_put_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMENC_BYTEATT_LENschar_out)) ERR;
#795      if (nc_put_att_short(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMENC_SHORTATT_LENshort_out)) ERR;
#796      if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMENC_INTATT_LENint_out)) ERR;
#797      if (nc_put_att_float(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMENC_FLOATATT_LENfloat_out)) ERR;
#798      if (nc_put_att_double(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMENC_DOUBLEATT_LENdouble_out)) ERR;
#806      if (nc_copy_att(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMEncid2NC_GLOBAL)) ERR;
#807      if (nc_copy_att(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMEncid2NC_GLOBAL)) ERR;
#808      if (nc_copy_att(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEncid2NC_GLOBAL)) ERR;
#809      if (nc_copy_att(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEncid2NC_GLOBAL)) ERR;
#810      if (nc_copy_att(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEncid2NC_GLOBAL)) ERR;
#811      if (nc_copy_att(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEncid2NC_GLOBAL)) ERR;
#824      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAME, &att_type, &att_len)) ERR;
#827      if (nc_get_att_text(ncidNC_GLOBALATT_TEXT_NAMEspeech_in)) ERR;
#831      if (nc_get_att_schar(ncidNC_GLOBALATT_SCHAR_NAMEschar_in)) ERR;
#834      if (nc_get_att_short(ncidNC_GLOBALATT_SHORT_NAMEshort_in)) ERR;
#837      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT_INT_NAMEint_in)) ERR;
#840      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT_FLOAT_NAMEfloat_in)) ERR;
#843      if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALATT_DOUBLE_NAMEdouble_in)) ERR;
tst_atts_string_rewrite.c#33   res = nc_put_att_text(dataset_idNC_GLOBAL, "foo", 3, "bar");
#37   res = nc_put_att_string(dataset_idNC_GLOBAL, "foo", 1, attstring);
tst_camrun.c#5281   if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBAL, "Conventions", 6, "CF-1.0")) ERR;
#5282   if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBAL, "source", 3, "CAM")) ERR;
#5283   if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBAL, "case", 6, "camrun")) ERR;
#5284   if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBAL, "title", 1, "\000")) ERR;
#5285   if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBAL, "logname", 8, "jedwards")) ERR;
#5286   if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBAL, "host", 1, "\000")) ERR;
#5287   if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBAL, "Version", 6, "$Name:  $")) ERR;
#5288   if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBAL, "revision_Id", 4, "$Id: tst_camrun.c,v 1.2 2010/05/20 13:17:50 ed Exp $")) ERR;
#5289   if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBAL, "initial_file", 81, "/fs/cgd/csm/inputdata/atm/cam/inic/fv/cami-mam3_0000-01-01_1.9x2.5_L30_c090306.nc")) ERR;
#5290   if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBAL, "topography_file", 72, "/fs/cgd/csm/inputdata/atm/cam/topo/USGS-gtopo30_1.9x2.5_remap_c050602.nc")) ERR;
tst_compounds.c#280      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBALSERVICE_RECORDtypeid, 3, data)) ERR;
#292      if (nc_get_att(ncidNC_GLOBALSERVICE_RECORDdata_in)) ERR;
#295      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALSERVICE_RECORD, &xtype, &len)) ERR;
#575      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBAL, "HR_Records", hr_recidDIM_LEN,
#581      if (nc_get_att(ncidNC_GLOBAL, "HR_Records", hr_data_in)) ERR;
#595      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBAL, "HR_Records", &xtype, &len)) ERR;
#875      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBAL, "HR_Records", hr_recidDIM1_LENhr_data_out)) ERR;
#880      if (nc_get_att(ncidNC_GLOBAL, "HR_Records", hr_data_in)) ERR;
#886      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBAL, "HR_Records", &xtype, &len)) ERR;
#941      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBAL, "HR_Records", hr_recidDIM1_LENhr_data_out)) ERR;
#946      if (nc_get_att(ncidNC_GLOBAL, "HR_Records", hr_data_in)) ERR;
#955      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBAL, "HR_Records", &xtype, &len)) ERR;
tst_compounds2.c#68      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBAL, "a1", type_idDIM1_LENdata_out)) ERR;
#73      if (nc_get_att(ncidNC_GLOBAL, "a1", data_in)) ERR;
#82      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBAL, "a1", &xtype, &len)) ERR;
#137      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBAL, "a1", type_idDIM1_LENdata_out)) ERR;
#142      if (nc_get_att(ncidNC_GLOBAL, "a1", data_in)) ERR;
#147      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBAL, "a1", &xtype, &len)) ERR;
#230      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBALATT_NAMEs2_typeidDIM1_LENdata_out)) ERR;
#235      if (nc_get_att(ncidNC_GLOBALATT_NAMEdata_in)) ERR;
#250      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_NAME, &outer_typeid, &len)) ERR;
tst_compounds3.c#152      if (nc_put_att(root_grpNC_GLOBALATT_NAMEg2_d_t_typATT_LENa1_att)) ERR;
#159      if (nc_get_att(root_grpNC_GLOBALATT_NAMEa1_att_in)) ERR;
tst_coords.c#141      if (nc_put_att_text(ncid_classicNC_GLOBALINST_NAME, strlen(INSTITUTION) + 1, INSTITUTION)) ERR;
#142      if (nc_put_att_text(ncid_nc4NC_GLOBALINST_NAME, strlen(INSTITUTION) + 1, INSTITUTION)) ERR;
#153      if (nc_get_att_text(ncid_classicNC_GLOBALINST_NAMEatt_in_classic)) ERR;
#154      if (nc_get_att_text(ncid_nc4NC_GLOBALINST_NAMEatt_in_nc4)) ERR;
#264  stat = nc_put_att_text(root_grpNC_GLOBAL, "table_id", 8, table_id_att);
#269  stat = nc_put_att_text(root_grpNC_GLOBAL, "title", 34, title_att);
#274  stat = nc_put_att_text(root_grpNC_GLOBALINST_NAME, 66, institution_att);
#279  stat = nc_put_att_text(root_grpNC_GLOBAL, "source", 153, source_att);
#284  stat = nc_put_att_text(root_grpNC_GLOBAL, "contact", 13, contact_att);
#289  stat = nc_put_att_text(root_grpNC_GLOBAL, "project_id", 22, project_id_att);
#294  stat = nc_put_att_text(root_grpNC_GLOBAL, "Conventions", 6, Conventions_att);
#299  stat = nc_put_att_text(root_grpNC_GLOBAL, "references", 137, references_att);
#304  stat = nc_put_att_text(root_grpNC_GLOBAL, "acknowledgment", 847, acknowledgment_att);
#309  stat = nc_put_att_int(root_grpNC_GLOBAL, "realization", NC_INT, 1, realization_att);
#314  stat = nc_put_att_text(root_grpNC_GLOBAL, "experiment_id", 46, experiment_id_att);
#319  stat = nc_put_att_text(root_grpNC_GLOBAL, "history", 139, history_att);
#324  stat = nc_put_att_text(root_grpNC_GLOBAL, "comment", 1105, comment_att);
#502  if (nc_get_att_text(ncidNC_GLOBALINST_NAME,
tst_create_files.c#77      if (nc_put_att_uchar(ncidNC_GLOBALUCHAR_ATT_NAMENC_UBYTE,
#79      if (nc_put_att_ulonglong(ncidNC_GLOBALULONGLONG_ATT_NAME,
#86      if (nc_put_att_longlong(earth_idNC_GLOBALLONGLONG_ATT_NAMENC_INT64,
#90      if (nc_put_att_text(luna_idNC_GLOBALATT_NAME,
#133      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALUCHAR_ATT_NAME, &xtype_in,
#136      if (nc_get_att_uchar(ncidNC_GLOBALUCHAR_ATT_NAMEuchar_in)) ERR;
#140      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALULONGLONG_ATT_NAME, &xtype_in,
#143      if (nc_get_att_ulonglong(ncidNC_GLOBALULONGLONG_ATT_NAMEulonglong_in)) ERR;
#154      if (nc_inq_att(earth_idNC_GLOBALLONGLONG_ATT_NAME, &xtype_in,
#157      if (nc_get_att_longlong(earth_idNC_GLOBALLONGLONG_ATT_NAME,
#163      if (nc_inq_att(luna_idNC_GLOBALATT_NAME, &xtype_in,
#167      if (nc_get_att_text(luna_idNC_GLOBALATT_NAMEchar_in)) ERR;
#212      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBALATT_NAME2typeidDIM_LENdata)) ERR;
#215      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBALATT_NAME3NC_USHORTATT_LENus_att)) ERR;
#259      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBALATT_NAME_CMPtypeidNUM_FAVSfavs)) ERR;
tst_diskless.c#199    if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBALATT0_NAME,
#224    if (nc_get_att_text(ncidNC_GLOBALATT0_NAMEatt0_in)) ERR;
tst_diskless2.c#187    stat = nc_put_att(root_grpNC_GLOBAL, "globalatt", vlen_t_typ, 1, globalatt_att);
tst_diskless3.c#115   if((status=nc_put_att_text(ncidNC_GLOBALATT_NAME, 1, &data))) ERRSTAT(status);
#132   if((status=nc_get_att_text(ncidNC_GLOBALATT_NAME, &data_in))) ERRSTAT(status);
tst_enums.c#140      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBALATT_NAMEtypeidBRADY_DIM_LENdata)) ERR;
tst_fileinfo.c#88 if(nc_put_att_int(root,NC_GLOBAL,INT_ATT_NAME,NC_INT,1,&data)!=0) ERR;
#96 if(nc_put_att_int(grpid,NC_GLOBAL,INT_ATT_NAME,NC_INT,1,&data)!=0) ERR;
#98 if(nc_put_att_text(grpid,NC_GLOBAL,NCPROPS,strlen(sdata),sdata)!=0) ERR;
#114 if(nc_inq_att(root,NC_GLOBAL,NCPROPS,&xtype,&len)!=0) ERR;
#118 if(nc_get_att_text(root,NC_GLOBAL,NCPROPS,ncprops)!=0) ERR;
#123 stat = nc_inq_attid(root,NC_GLOBAL,NCPROPS,&id);
#125 stat = nc_inq_attname(root,NC_GLOBAL,id,name);
#127 if(nc_inq_atttype(root,NC_GLOBAL,NCPROPS,&xtype)!=0) ERR;
#129 if(nc_inq_attlen(root,NC_GLOBAL,NCPROPS,&len)!=0) ERR;
#133 stat = nc_put_att_text(root,NC_GLOBAL,NCPROPS,strlen(sdata),sdata);
#137 stat = nc_del_att(root,NC_GLOBAL,NCPROPS);
#143 if(nc_inq_att(root,NC_GLOBAL,SUPERBLOCKATT,&xtype,&len)!=0) ERR;
#147 if(nc_get_att_int(root,NC_GLOBAL,SUPERBLOCKATT,&data)!=0) ERR;
#150 stat = nc_inq_attid(root,NC_GLOBAL,SUPERBLOCKATT,&id);
#152 stat = nc_inq_attname(root,NC_GLOBAL,id,name);
#154 if(nc_inq_atttype(root,NC_GLOBAL,SUPERBLOCKATT,&xtype)!=0) ERR;
#156 if(nc_inq_attlen(root,NC_GLOBAL,SUPERBLOCKATT,&len)!=0) ERR;
#160 stat = nc_put_att_int(root,NC_GLOBAL,NCPROPS,NC_INT,1,&data);
#164 stat = nc_del_att(root,NC_GLOBAL,SUPERBLOCKATT);
#170 if(nc_inq_att(root,NC_GLOBAL,ISNETCDF4ATT,&xtype,&len)!=0) ERR;
#174 if(nc_get_att_int(root,NC_GLOBAL,ISNETCDF4ATT,&data)!=0) ERR;
#177 stat = nc_inq_attid(root,NC_GLOBAL,ISNETCDF4ATT,&id);
#179 stat = nc_inq_attname(root,NC_GLOBAL,id,name);
#181 if(nc_inq_atttype(root,NC_GLOBAL,ISNETCDF4ATT,&xtype)!=0) ERR;
#183 if(nc_inq_attlen(root,NC_GLOBAL,ISNETCDF4ATT,&len)!=0) ERR;
#187 stat = nc_put_att_int(root,NC_GLOBAL,ISNETCDF4ATT,NC_INT,1,&data);
#191 stat = nc_del_att(root,NC_GLOBAL,ISNETCDF4ATT);
tst_files.c#229      if (nc_put_att_float(ncidNC_GLOBALATT1_NAMENC_FLOAT, 1, &float_out)) ERR;
#230      if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBALATT2_NAMENC_INT, 1, &int_out)) ERR;
#251      if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALATT1_NAME, &float_in)) ERR;
#253      if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALATT2_NAME, &int_in)) ERR;
#431   if (nc_put_att_double(ncidNC_GLOBALREDEF_ATT1_NAMENC_DOUBLE, 1, &double_out)) ERR;
#432   if (nc_put_att_short(ncidNC_GLOBALREDEF_ATT2_NAMENC_SHORT, 1, &short_out)) ERR;
#473   if (!nc_put_att_uchar(ncidNC_GLOBALREDEF_ATT3_NAMENC_CHAR, 1, &uchar_out)) ERR;
#504   ret = nc_put_att_uchar(ncidNC_GLOBALREDEF_ATT3_NAMENC_BYTE, 1, &uchar_out);
#538   if (nc_get_att_float(ncidNC_GLOBALREDEF_ATT1_NAME, &float_in) != NC_ERANGEERR;
#539   if (nc_get_att_int(ncidNC_GLOBALREDEF_ATT2_NAME, &int_in)) ERR;
#541   ret = nc_get_att_uchar(ncidNC_GLOBALREDEF_ATT3_NAME, &uchar_in);
tst_group_data.c#58    if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBALGATT_NAME, strlen(GATT_VAL),
#69    if (nc_put_att_text(g1idNC_GLOBALGATT_NAME, strlen(GATT_VAL1),
#80    if (nc_put_att_text(g2idNC_GLOBALGATT_NAME, strlen(GATT_VAL2),
#91    if (nc_put_att_text(g3idNC_GLOBALGATT_NAME, strlen(GATT_VAL3),
tst_grps.c#424      if (nc_put_att_int(henry_vii_idNC_GLOBALNUM_CASTLES_NAMENC_INT,
#427      if (nc_put_att_int(margaret_idNC_GLOBALNUM_CASTLES_NAMENC_INT,
#430      if (nc_put_att_int(james_v_of_scotland_idNC_GLOBALNUM_CASTLES_NAMENC_INT,
#433      if (nc_put_att_int(mary_i_of_scotland_idNC_GLOBALNUM_CASTLES_NAMENC_INT,
#437      if (nc_put_att_int(james_i_of_england_idNC_GLOBALNUM_CASTLES_NAME,
#922      if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBALGATT_NAME, strlen(GATT_VAL),
#931      if (nc_put_att_text(g1idNC_GLOBALGATT_NAME, strlen(GATT_VAL),
#941      if (nc_put_att_text(g2idNC_GLOBALGATT_NAME, strlen(GATT_VAL),
#951      if (nc_put_att_text(g3idNC_GLOBALGATT_NAME, strlen(GATT_VAL),
#977      if (nc_put_att(g1idNC_GLOBALDATE_MOVIExtype, 1, &data)) ERR;
#982      if (nc_get_att(g1idNC_GLOBALDATE_MOVIEdata_in)) ERR;
#990      if (nc_get_att(g1idNC_GLOBALDATE_MOVIEdata_in)) ERR;
#1001      if (nc_get_att(g1idNC_GLOBALDATE_MOVIEdata_in)) ERR;
tst_h_refs.c#89 if (nc_inq_varnatts(ncidNC_GLOBAL, &natts )) ERR;
#91 if (nc_inq_attid(ncidNC_GLOBALINT_ATT_NAME, &attid)) ERR;
#92 if (nc_inq_atttype(ncidNC_GLOBALINT_ATT_NAME, &type)) ERR;
tst_h_scalar.c#277        if (check_attrs(ncidNC_GLOBAL) < 0) ERR;
tst_h_strbug.c#136 if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALVS_ATT_NAME, &type, &len)) ERR;
#139        if (nc_get_att_string(ncidNC_GLOBALVS_ATT_NAME, &data_in)) ERR;
#153 if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALFS_ATT_NAME, &type, &len)) ERR;
#158        if (nc_get_att_text(ncidNC_GLOBALFS_ATT_NAMEdata_in)) ERR;
tst_interops.c#147      if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBALATT_NAME, strlen(song)+1,
#383      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_NAME2, &type_in, &size_in)) ERR;
#385      if (nc_get_att_string(ncidNC_GLOBALATT_NAME2data_in2)) ERR;
tst_interops4.c#122      if (write_atts(ncidNC_GLOBAL)) ERR;
#131      if (read_atts(ncidNC_GLOBAL)) ERR;
#158      if (read_atts(ncidNC_GLOBAL)) ERR;
tst_names.c#270    if ((res = nc_put_att_double(ncidNC_GLOBALvalid[i], NC_DOUBLE,
#289    if ((res = nc_put_att_double(ncidNC_GLOBALnotvalid[i], NC_DOUBLE,
#319    if ((res = nc_get_att_double(ncidNC_GLOBALvalid[i],
tst_opaques.c#116      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBALATT_NAMExtypeDIM_LENdata)) ERR;
#147      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBALATT_NAMExtypeDIM_LENdata)) ERR;
#155      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_NAME, &xtype, &size_in)) ERR;
#162      if (nc_get_att(ncidNC_GLOBALATT_NAMEdata_in)) ERR;
tst_parallel2.c#110    if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "num_processors", NC_INT, 1, &mpi_size)) ERR;
tst_parallel3.c#436   if (nc_put_att_double (ncidNC_GLOBAL, "g_valid_range", NC_DOUBLE,
#438   if (nc_put_att_text (ncidNC_GLOBAL, "g_title", strlen(title), title)) ERR;
#500   if (nc_inq_att (ncidNC_GLOBAL, "g_valid_range", &vr_type, &vr_len)) ERR;
#507   if (nc_get_att_double(ncidNC_GLOBAL, "g_valid_range", vr_val)) ERR;
#537   if (nc_inq_att (ncidNC_GLOBAL, "g_title", &st_type, &st_len)) ERR;
#547   if (nc_get_att_text(ncidNC_GLOBAL,"g_title", st_val)) ERR;
tst_parallel4.c#114    if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "num_processors", NC_INT, 1, &mpi_size)) ERR;
tst_rename.c#134      stat = nc_put_att_text(ncidNC_GLOBAL, "title", 11, "test netcdf");
tst_simplerw_coll_r.c#122    if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "num_processors", NC_INT, 1, &mpi_size)) ERR;
tst_small.c#110  if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBALATT_NAMEt + 1, att)) ERR;
#118  if (nc_inq_attlen(ncidNC_GLOBALATT_NAME, &len_in)) ERR;
#120  if (nc_get_att_text(ncidNC_GLOBALATT_NAMEatt_in)) ERR;
#161   if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBALATT_NAME2, strlen(TITLE), TITLE)) ERR;
#209   if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBALATT_NAME2, strlen(TITLE), TITLE)) ERR;
#469   if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBALATT_NAME, 1, &data)) ERR;
#489   if (nc_get_att_text(ncidNC_GLOBALATT_NAME, &data_in)) ERR;
tst_strings.c#37      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBALMOUNTAIN_RANGENC_STRINGATT_LEN_1data)) ERR;
#40      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALMOUNTAIN_RANGE, &att_type, &att_len)) ERR;
#48      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALMOUNTAIN_RANGE, &att_type, &att_len)) ERR;
#50      if (nc_get_att(ncidNC_GLOBALMOUNTAIN_RANGEdata_in)) ERR;
#76      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBALATT_NAMENC_STRINGATT_LENdata)) ERR;
#79      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_NAME, &att_type, &att_len)) ERR;
#87      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_NAME, &att_type, &att_len)) ERR;
#89      if (nc_get_att(ncidNC_GLOBALATT_NAMEdata_in)) ERR;
#149      if (nc_put_att_string(ncidNC_GLOBALATT2_NAMESOME_PRES, (const char **)data)) ERR;
#154      if (nc_get_att_string(ncidNC_GLOBALATT2_NAME, (char **)data_in)) ERR;
tst_strings2.c#34      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBALATT_NAMENC_STRINGATT_LENdata)) ERR;
#37      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_NAME, &att_type, &att_len)) ERR;
#45      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_NAME, &att_type, &att_len)) ERR;
#47      if (nc_get_att(ncidNC_GLOBALATT_NAMEdata_in)) ERR;
tst_vars2.c#432      if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBAL, "a", 3, "bar")) ERR;
#434      if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "b", NC_INT, 1, cdf_goober)) ERR;
#460      if (nc_put_att_text(ncidNC_GLOBAL, "foo", 3, "bar")) ERR;
#462      if (nc_put_att_int(ncidNC_GLOBAL, "goober", NC_INT, 1, cdf_goober)) ERR;
tst_vl.c#63      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBALATT_NAMEtypeidDIM_LENdata)) ERR;
#73      if (nc_get_att(ncidNC_GLOBALATT_NAMEdata_in)) ERR;
#86      if (nc_inq_att(ncidNC_GLOBALATT_NAME, &typeid, &len_in)) ERR;
#185      if (nc_put_att(ncid1NC_GLOBALATT_NAMEtypeid1DIM_LENdata)) ERR;
#186      if (nc_copy_att(ncid1NC_GLOBALATT_NAMEncid2NC_GLOBAL)) ERR;
#197      if (nc_get_att(ncid2NC_GLOBALATT_NAMEdata_in)) ERR;
#210      if (nc_inq_att(ncid2NC_GLOBALATT_NAME, &typeid2, &len_in)) ERR;
tst_xplatform.c#203      if (nc_get_att(ncidNC_GLOBALATT_NAMEdata_in)) ERR;
tst_xplatform2.c#94   if (nc_get_att(ncidNC_GLOBALVLEN_ATT_NAMEdata_in)) ERR;
#151   if (nc_get_att(ncidNC_GLOBALS2_ATT_NAMEdata_in)) ERR;
#206   if (nc_get_att(ncidNC_GLOBALS3_ATT_NAMEdata_in)) ERR;
#363      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBALVLEN_ATT_NAMEvlen_typeid,
#422      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBALS2_ATT_NAMEs2_typeid,
#484      if (nc_put_att(ncidNC_GLOBALS3_ATT_NAMEs3_typeid,
var.c#548  if(varid == NC_GLOBAL)


HyperKWIC - Version 7.20DA executed at 11:37 on 27 Oct 2017 | Polyhedron Solutions - INTERNAL USE | COMMERCIAL (Any O/S) SN 4AKIed